ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของวัสดุเบดต่อสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งจากทอร์ริแฟกชันของชีวมวล
Library Call : วพ.2554 / 5939
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการทอร์ริแฟกชันชีวมวลด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบเขย่า ขนาด 2 ลิตร ที่สภาวะการทดลองอุณหภูมิ 200 -300 องศาเซลเซียส ความดันบรรยากาศ ภายใต้บรรยกาศของแก๊สไนโตรเจน ชีวมวลที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ขี้เลื่อย และ ไม้กระถินยักษ์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของวัสดุเบดต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทอร์ริแฟกชัน วัสดุเบดที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ทราย ซีโอไลต์ 3A และซีโอไลต์ 5A อัตราส่วนของชีวมวลต่อวัสดุเบดเป็น 1:1 โดยน้ำหนัก จากผลการทดลอง พบว่า การทอร์ริแฟกชันร่วมกับวัสดุเบดให้ผลิตภัณฑ์ของแข็งจากกระบวนการที่มีคุณภาพดีกว่าเทียบกับกรณีไม่ใช้วัสดุเบด โดยที่ผลิตภัณฑ์ของแข็งที่ได้ มีค่าความร้อนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณสารระเหย ความชื้น องค์ประกอบออกซิเจนลดลงและ มีสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงแข็งที่ใกล้เคียงถ่านหินบิทูมินัส นอกจากนี้พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการ ทำให้ค่าร้อยละผลได้ของแข็งลดลง โดยไม้กระถินยักษ์ให้ร้อยละผลได้ของแข็งน้อยกว่าขี้เลื่อย ภาวะที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้คือ กรณีการทอร์ริแฟกชันขี้เลื่อยร่วมกับวัสดุเบด 5A ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งให้ค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์ของของแข็งสูงถึง 30 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ร้อยละผลได้ของของแข็งสูงกว่ากรณีไม้กระถินยักษ์ ปริมาณสารระเหย และองค์ประกอบออกซิเจนในผลิตภัณฑ์ของของแข็งต่ำ และสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงแข็งใกล้เคียงถ่านหินบิทูมินัสมากที่สุด