ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แทรนส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาอีอาร์บี-1 ที่เติมเบส เพื่อผลิตไบโอดีเซล
Library Call : วพ.2550 / 4700 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สามารถสังเคราะห์อีอาร์บี-1 แบบวิธีไฮโดรเทอร์มัลด้วยการตกผลึกแบบหมุนได้ และใชั พิเพอริดีน หรือ พีดี เป็นสารต้นแบบโครงสร้าง องค์ประกอบของเจลคือ 1.50 SiO2 : B2O3 : 0.60 NaOH : 1.80 PD : 28.50 H2O นำเจลไปตกผลึกที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน และกำจัดสารต้นแบบอินทรีย์จากตัวอย่างชนิดที่สังเคราะห์ได้โดยการเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส ได้เตรียม ดีลามิเนท-อีอาร์บี-1 โดยการทำให้พรีเคอร์เซอร์บวมตัวและแยกชั้น ดีลามิเนท-อีอาร์บี-1 เป็นแผ่นชีทบาง ๆ ที่มีพื้นที่ผิวด้านนอกสูงมาก โซเดียมอีอาร์บี-1 และ โซเดียมดีลามิเนท-อีอาร์บี-1ได้จากการกวนด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้น 0.10 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และ ได้นำภาวะนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเพิ่มโลหะ อัลคาไลอื่นๆ คือ K, Rb และ Cs ตัวเร่งปฏิกริยาทุกตัวได้ตรวจสอบลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ไอซีพี-เออีเอส การดูดซับไนโตรเจน และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดและทดสอบความว่องไวในปฏิกิริยาแทรนส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มกับเมทานอล เพื่อผลิตเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันหรือไบโอดีเซล ได้ศึกษาผลของภาวะต่างๆเช่น ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมัน เวลาและอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ในกรณีของ ดีลามิเนท-อีอาร์บี-1 แสดงให้เห็นว่า ค่าการเปลี่ยนของไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่ได้แยกชั้นเล็กน้อย (2.28%) ขณะที่ค่าการเปลี่ยนเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิริยาโซเดียมดีลามิเนท-อีอาร์บี-1 มีค่าน้อยกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมอีอาร์บี-1 (4.49%) ดังนั้น เมื่อใช้โซเดียมอีอาร์บี-1 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะให้ความว่องไวสูงสุดสำหรับปฏิริยาแทรนส์เอสเทอริฟิเคชัน และได้ค่าการเปลี่ยนและปริมาณผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์สูงสุดที่ 73.04% และ 42.45% ตามลำดับ นอกจากนี้ ได้ศึกษาความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการใช้งานแล้วและที่ปรับสภาพเหมือนใหม่อีกด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปรับสภาพเหมือนใหม่ มีความว่องไวสูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการใช้งานแล้วเล็กน้อย แต่น้อยกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ยังไม่ได้ใช้งาน