ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไบโอดีเซลแบบหลายหน้าที่จากสต็อกสบู่
Library Call : วพ.2548 /3787 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในธรรมชาติ พบว่าหอยมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าที่ทดลองในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากหอยที่อยู่ในธรรมชาติได้รับอาหารหลายชนิดอยู่ตลอกเวลา ส่วนการแพร่กระจายขนาดของหอยบนหลักเพราะเลี้ยงสังเกตได้ว่าหอยที่จมอยู่ใต้น้ำตลอดเวลามีความยาวโดยเฉลี่ยโตกว่าหอยที่โผล่พ้นผิวน้ำ แต่ไม่สามารถวัดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้จากการศึกษานี้ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ร่วมบนหลักหอยแบ่งออกเป็น 3 พวกคือ พวกที่หนึ่งเกาะติดบนหลักหอยเสมอ คือ Bryozoa, ฟองน้ำ Hydroid (Suborder Thecata) หอยฝาเดียว (Thais javanica), หอยสองฝา (Pteria nebulosa), เพรียง (Balanus Amphitrite) และเพียงหัวหอม Family Ascidudae พวกที่สองอาสัยอยู่รอบๆหลักหอยคือ polychaete (Perinereis sp. และ Lepidonotus elongates), amphipod (Melita sp.), กุ้งดีดขัน (Alpheus bisincisus), กุ้ง (Hyppolysmata lysmatella sp.) ปู Sphaerozius nitidus, Heteropanope changensis และ Naosesarma minutum และ brittle star (Ophiothrix sp.) และพวกที่สามอยู่ใน mantle ของหอย คือ parasitic coppod (Ostrincola sp.) สิ่งมีชีวิตต่างๆบนหลักหอยจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของหอยต่างๆกัน จากการตรวจสอบชนิดอาหารตามธรรมชาติของหอยแมลงภู่ พบว่าอาหารที่เหลือตกค้างในทางเดินอาหารส่วนใหญ่ได้แก่ centric diatom และรองลงมาคือ ไดโนแฟลกเจลเลท (Prorocentrum sp.) แต่พบว่าปริมาณของอาหารทั้งสองชนิดนี้ในทางเดินอาหารหอยและในน้ำมีความสัมพันธ์กันเพียงเล็กน้อย จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางฟิสิกส์ของน้ำทะเลบิริเวณหลักหอยพบว่าปัจจัยบางประการมีผลต่อการเจริญเติบของหอยแมลงภู่ในบริเวณนั้น