ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไบโอดีเซลจากทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเร่งปฏิริยาด้วยเบสของน้ำมันไก่ 
Library Call : วพ.2551 / 4896 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันไก่ (ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตซุปไก่สกัด) ทางปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่เร่งด้วยเบส โดยใช้โซเดียม ไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และโพแทสเซียมคาร์บอเนต เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำการศึกษาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมไบโอดีเซล เช่น ความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนเมทานอลต่อน้ำมันไก่ อุณหภูมิ และเวลา รวมทั้งหาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของไบโอดีเซลที่เตรียมได้ เช่น ค่าความหนาแน่น ค่าจุดวาบไฟ ค่าจุดไหลเท ค่าจุดเกิดฝ้า ค่าความหนืด ปริมาณกำมะถัน ค่าดัชนีซีเทน ค่าจำนวนซีเทน ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ และปริมาณของโมโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ พบว่า โซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ให้ผลการทดลองที่เหมือนกัน และเมื่อใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก อัตราส่วนโดยโมลของ เมทานอลต่อน้ำมันไก่ เท่ากับ 10:1 ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที จะได้ไบโอดีเซลเท่ากับ 99.02 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแฟตตี แอซิด เมทิลเอสเทอร์ 98.27 เปอร์เซ็นต์