ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบของแข็ง
Library Call : 491807  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ คือ โดเวก (Dowex) และ แอมเบอร์ลิสต์-15 (Amberlyst-15) ซึ่งเป็นสารจำพวกเรซินแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange resin_ และ ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ การทลองนี้เป็นแบบกะที่ความดันบรรยากาศ โดยใช้น้ำมัน 3 ชนิด ได้แก่ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มใช้แล้ว และ น้ำมันปาล์มดิบ ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 0.25 0.50 และ 1.0 โดยน้ำหนักของน้ำมันปาล์ม ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาโดเวก (Dowex) และ แอมเบอร์ลิสต์-15 (Amberlyst-15) ร้อยละ 25.0 และ 50.0 โดยน้ำหนักของน้ำมันปาล์ม อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา คือ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส และ เวลาในการทำปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ คือ 2 ชั่วโมง ส่วนปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ คือ 8 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ คือ น้ำมันปาล์มดิบใชัตัวเร่งปฏิกิริยา คือ แอมเบอร์ลิสต์-15 ปริมาณร้อยละ 50 ของน้ำมันปาล์ม ซึ่งได้ปริมาณของเมทิลเอสเทอร์เท่ากับ ร้อยละ 57.89 และ สภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ คือ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 1 ของน้ำมันปาล์มที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ซึ่งได้ปริมาณ ของเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ ร้อยละ 96.29