ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และกรดไขมันจากปาล์มในเมทานอลวิกฤติยิ่งยวดร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนีย
Library Call : 510657  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันและเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และกรดไขมันจากปาล์มในสภาวะวิกฤติยิ่งยวดของเมทานอลร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนีย โดยการศึกษาจะเริ่มจากการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียที่สภาวะแตกต่างกันจากนั้นจะนำไปวิเคราะห์คุณลักษณะและเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียที่ใช้ในเชิงพาณิชย์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้จะถูกใช้ทดสอบในการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันและเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และกรดไขมันจากปาล์ม จากนั้นจะเลือกตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดไปใช้ในการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล ดังเช่น อัตราส่วนโดยมวลของตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียกับสารตั้งต้น (0-1 wt %), อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา (200-300 ํC), เวลาในการทำปฏิกิริยา (0-15 นาที) และอัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลกับสารตั้งต้น (6:1-42:1) สำหรับน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และ (3:1-12:1) สำหรับกรดไขมันจากปาล์ม นอกจากนี้จะศึกษาการนำตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง ในงานวิจัยนี้พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียคือนำเซอร์โคเนียมออกไซด์ 40 กรัม จุ่มแช่ในกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.1 โมล/ลิตรเป็นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 70 ํC จากนั้นนำตัวเร่งปฏิกิริยาไปอบที่อุณหภูมิ 110 ํC เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและนำไปเผาที่อุณหภูมิ 500 ํC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสภาวะวิกฤติยิ่งยวดของเมทานอลร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียคืออัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลกับสารตั้งต้นที่ 24:1 และอัตราส่วนโดยมวลของตัวเร่งปฏิกิริยากับสารตั้งต้นที่ 0.5% อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่ใช้คือ 250 ํC เป็นเวลา 10 นาที ในกรณีกรดไขมันจากปาล์มพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคืออัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลกับสารตั้งต้นที่ 6:1, อัตราส่วนโดยมวลของตัวเร่งปฏิกิริยากับสารตั้งต้นคือ 0.5% ที่อุณหภูมิ 250 ํC และเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา 1 นาที โดยได้ผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ประมาณ 80 % สำหรับทั้งน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และกรดไขมันจากปาล์ม อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟตเซอร์โคเนียคือเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยการจุ่มแช่ในกรดและนำไปเผาซ้ำอีกครั้ง