ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรด
Library Call : PJ.2549 / 3759  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันกรดซึ่งมีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง จากปฏิกิริยาสองขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดไขมันอิสระกับเมทานอลให้เป็นเมทิลเอสเทอร์ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดคือกรดซัลฟิวริก ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 50 นาที ซึ่งน้ำมันกรดเมื่อผ่านขั้นตอนนี้จะมีความเป็นกรดลดลงต่ำกว่า 3 % จากนั้นจึงนำสารที่ได้ไปผ่านขั้นตอนที่สอง ซึ่งไตรกลีเซอไรด์จะเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันกับเมทานอล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบส คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เป็น 95.5 , 94.5 และ 90 % เมื่อสังเคราะห์จากน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันอิสระ 5% , 7% และ 10 % ตามลำดับ