ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้ว
Library Call : PJ.2548/ 3323 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วจากปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล หรือ เมทิลเอสเทอร์ ทำการตั้งรีฟลักซ์เพื่อสังเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ โดยใช้น้ำมันปาล์มที่เหลือจากการทอดพบว่า ที่ อุณหภูมิ 60?C, ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.0%W/W, อัตราส่วนโมลของเมทานอลกับน้ำมันเท่ากับ 9:1, รีฟลักซ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง, ความดัน 0.95 bar และเมทานอลชนิด Commercial Grade จะได้ %ผลิตภัณฑ์เป็น 90% โดยใช้ต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม