ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงของเมทิลเอสเตอร์บนตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทซีโอไลท์เพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล
Library Call : 522103  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เนื่องด้วยน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้จากกระบวนการทรานเอสเตอร์ริฟิเคชันมีองค์ประกอบของออกซิเจนในโมเลกุล จึงทำให้ไม่เสถียรต่อความร้อนและปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นการกำจัดออกซิเจนในโมเลกุลเพื่อเพิ่มความเสถียรและศักยภาพในการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจึงเป็นงานที่น่าสนใจ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเมทิลออกทาโนเอทซึ่งเป็นสารต้นแบบบนตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์ประเภท แซดเอสเอ็มไฟว์ (H-ZSMS) สังกะสีบนแซดเอสเอ็มไฟว์ (Zn/H-ZSM5) และซีเซียมโซเดียมเอ็กซ์ (CsNaX) จากการศึกษาพบว่า ปฏิกิริยาดีออกซิจิเนชันของเมทิลออกทาโนเอทบน H-ZSM5 ให้ผลิตภัณฑ์ประเภทไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ (C?-C?) รวมทั้งสารประเภทอะโรเมติกส์ โดยมีกรดออกทาโนอิก และ 8-เพนทาเด็คคาโนนเป็นผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ สารประเภทอะโรเมติกส์ถูกสร้างขึ้นจากหลายปฏิกิริยา ได้แก่ ปฏิกิริยาแตกตัวของโมเลกุล ปฏิกิริยารวมตัวของโอเลฟินส์ ปฏิกิริยาปิดวงแหวนอะโรเมติกส์ และปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชันพร้อมปิดวงแหวนในขั้นตอนเดียว ยังพบอีกว่า การเติมสังกะสีบนตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ทำให้เกิดกลไกปฏิกิริยาใหม่ เพียงแต่ช่วยเพิ่มสมบัติการดีไฮโดรจิเนชัน นอกจากนี้การศึกษาปฏิกิริยาดีทอกซิจิเนชันของสารละลาย 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของเมทิลออกทาโนเอทในเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา CsNaX พบว่า ปฏิกิริยาดีคาร์บอนิลเลชันและปฏิกิริยาดีอะเซททิลเลชันสามารถเกิดขึ้นด้วยอัตราการเกิดที่สูงและมีความเสถียรสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาส่วนใหญ่เป็นสารจำพวกเฮปทีนและเฮกซีน โดยเกิดผ่านปฏิกิริยาการย่อยสลายปฐมภูมิของสารเมทิลเอสเตอร์ ซึ่งมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายเมทิลออกทาโนเอทเป็นสารตัวกลาง นอกจากนี้การสลายตัวของเมทานอลยังผลิตไฮโดรเจนสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันและปฏิกิริยาดีไฮเดชัน ปริมาณของซีเซียม (Cs) ส่วนเกินบนตัวเร่งปฏิกิริยา CsNaX ส่งผลต่อความแข็งแรงเชิงเบสของตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ความเป็นเบสและสมบัติความมีขั้วที่สูงของซีโอไลท์มีบทบาทสำคัญมากในการเกิดปฏิกิริยาดีคาร์บอนิลเลชัน