ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีทางเคมี
Library Call : PJ.2552 / 5075  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบด้วยวิธีทางเคมี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยในขั้นแรกจะเป็นการกำจัดกรดไขมันอิสระและเกลือ โดยศึกษาชนิดของกรด 3 ชนิด คือ กรดฟอสฟอริก กรดซัลฟูริก และกรดแอซีติก และค่าความเป็นกรด-เบสในช่วง 1 - 6 โดยภาวะที่เหมาะสมคือที่ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 2.5 โดยใช้กรดฟอสฟอริก จากนั้นเป็นการกำจัดกรดไขมันอิสระที่หลงเหลืออยู่โดยศึกษาชนิดของสารสกัดแบบไม่มีขั้วคือเฮกเซนและ ไดเอทิลอีเทอร์โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารสกัดต่อกลีเซอรอล 1:3 ถึง 3:1 โดยปริมาตร ภาวะที่เหมาะสมคือการใช้เฮกเซนเป็นสารสกัด ที่อัตราส่วนระหว่างสารสกัดต่อกลีเซอรอล 1:2 โดยปริมาตร ในขั้นต่อมาเป็นการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอลดิบโดยศึกษาชนิดของสารสกัดแบบมีขั้วคือเอทานอล เมทานอล และโพรพานอล และอัตราส่วนระหว่างสารสกัดต่อกลีเซอรอล 1:3 ถึง 1:2 โดยปริมาตร ซึ่งสารสกัดแบบมีขั้วที่เหมาะสมคือโพรพานอล ที่อัตราส่วนระหว่างสารสกัดต่อกลีเซอรอล 2:1 โดยปริมาตร และในส่วนสุดท้ายเป็นการลดสีของกลีเซอรอลดิบโดยใช้ถ่านกัมมันต์ โดยอาศัยกระบวนการดูดซับ ซึ่งจะทำให้สีของกลีเซอรอลดังกล่าวใสขึ้นเป็นลำดับ โดยกลีเซอรอลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 96.11