ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยพลังแสงอาทิตย์
Library Call : ส2987
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการอบเมล็ดพันธ์ถั่วลิสง โดยได้พิจารณาทั้งสภาพของการอบแห้งเมล็ดพันธ์ และการออกแบบแผงรับแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับการอบเมล็ดพันธ์ ตอลดจนได้สร้างเครื่องอบเมล็ดพันธ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดจำลอง โดยบรรจุเมล็ดพันธ์ได้ 10 กิโลกรัม เพื่อทำการทดสอบ ผลการทดลองที่ได้จากเครื่องอบเมล็ดพันธ์ขนาดจำลอง เมื่อใช้ปริมาณอากาศร้อน 225.28 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงผ่านแผงรับแสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่รับแสง 0.8075 ตารางเมตร พบว่าใช้เวลาในการอบแห้ง 24 ชั่วโมง สามารถลดความชื้นของเมล็ดพันธ์จากเดิม 42.2 เปอร์เซ็นต์ มาตรฐานการเปียกให้คงเหลือ 8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแสงอาทิตย์ที่แผงรับแสงได้รับรวมทั้งสิ้น 42 เมกกะจูล อุณหภูมิของปริมาณอากาศร้อนที่ไหลผ่านตู้อบมีค่าไม่เกิน 44 องศาเซลเซียส ความงอกของเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงก่อนการอบแห้งมีค่า 98 เปอร์เซ็นต์ และหลังการอบแห้งของเมล็ดถั่วลิสงมีค่า 99 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำการทดลอง โดยลดปริมาณอากาศร้อนให้ต่ำกว่า 225.28 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คือใช้อัตรา 198.68 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบว่า ปริมาณอากาศร้อนที่ต่ำกว่า 225.28 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาสำหรับการอบแห้งเมล็ดพันธ์นานกว่า โดยใช้เวลาสำหรับการอบแห้ง 30 ชั่วโมง ในขณะที่ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน ผลการเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ขยายแบบจำลองขยายเป็นแบบจริง เพื่อใช้อบเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงค์เดือนละ 39,900 กิโลกรัม เทียบกับเครื่องอบเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ค่าใช้จ่ายในการอบเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ราคากิโลกรัมละ 1.13 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการอบเมล็ดพันธ์ถั่วลิสงโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลังกิโลกรัมละ 0.16 บาท