ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพีวีซี/อีวีเอ/มอนต์มอริลโลไนต์
Library Call : วพ.2549 / 5214
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมนาโนคอมโพสิตของพอลิไวนิลคลอไรด์(พีวีซี)/เอทิลีนไวนิลอะซีเตตโคพอลิเมอร์ (อีวีเอ)/มอนต์มอริลโลไนต์ แล้วนำมาวิเคราะห์โครงสร้าง สัณฐานวิทยา และ สมบัติเชิงกล ซึ่งนาโนคอมพอสิตถูกเตรียมโดยการผสมแบบหลอมเหลวของพีวีซี/อีวีเอที่อัตราส่วน 100/2.5 100/5 100/7.5 และ 100/10 กับมอนต์มอริลโลไนต์ปริมาณต่างๆกัน (2, 4 และ 6 phr) ด้วยเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง และขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการอัดแบบ โดยมอนต์มอริลโลไนต์ได้ถูกดัดแปรด้วยออกตะเดซิลเอมีนจากปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนแคตไอออนก่อนนำไปผสมกับพีวีซีและอีวีเอ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD แสดงให้เห็นว่านาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้มีโครงสร้างแบบ intercalate เมื่อพิจารณาพื้นผิวของชิ้นงานที่แตกหัก โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบว่า การกระจายตัวของอีวีเอและมอนต์มอริลโลไนต์ในเมทริกซ์ของพีวีซีลดลงตามปริมาณของอีวีเอและมอนต์มอริลโลไนต์ที่เพิ่มขึ้น ความต้านทานแรงดึงของนาโนคอมพอสิตไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อปริมาณอีวีเอและมอนต์มอริลโลไนต์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นาโนคอมพอสิตของ 100พีวีซี/2.5อีวีเอ/2มอนต์มอริลโลไนต์ มีความต้านแรงดึงสูงที่สุด ผลการทดสอบความต้านแรงกระแทกในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การกระจายตัวของมอนต์มอริลโลไนต์ปริมาณ 2 phr ในเมทริกซ์ของ 100 พีวีซี/5 อีวีเอ มีความเป็นไปได้สูงในการปรับปรุงสมบัติความต้านแรงกระแทกของวัสดุนาโนคอมพอสิต โดยทั้งอีวีเอและมอนต์มอริลโลไนต์ได้ช่วยกันเสริมให้วัสดุนาโนคอมพอสิตมีความเหนียวเพิ่มขึ้น