ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมวัสดุนาโนในคอมโพสิตจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลาง/มอนต์มอริลโลไนต์ 
Library Call : PJ.2549 / 3789 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิตของพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นปานกลาง และมอนต์มอริลโลไนต์ โดยมอนต์มอริลโลไนต์ได้ถูกนำ ไปดัดแปรด้วยด้วยสารประกอบออกตะเดซิลเอมีนก่อนนำไปผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลางด้วยเครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้งในปริมาณ 2, 4, 6 และ 8 ส่วนต่อพอลิเอทิลีน 100 ส่วน หลังจากนั้นนำของผสมที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยการอัดแบบ แผ่นนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้ถูกนำไปวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค XRD ทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดึงด้วยเครื่อง universal testing machine ทดสอบอัตราการลุกไหม้ด้วยเครื่อง Flammability tester ตรวจสอบพฤติกรรมทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA และตรวจสอบสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM ผลของ XRD แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างวัสดุนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้เป็นแบบ exfoliate ผลการทดสอบสมบัติความต้านทางแรงดึง และอัตราการลุกไหม้ของชิ้นทดสอบ แสดงให้เห็นว่านาโนคอมพอสิตที่เตรียมจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลาง และมอนต์มอริลโลไนต์ที่ผ่านการดัดแปรปริมาณ 6 ส่วน มีสมบัติความต้านทานแรงดึง และความต้านทานการลุกไหม้สูงที่สุด นอกจากนี้ TGA เทอร์โมแกรม แสดงให้เห็นว่ามอนต์มอริลโลไนต์ที่ใส่เข้าไปมีผลต่อเสถียรภาพทางความร้อนของนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้น้อยมาก นอกจากนี้ ไมโครกราฟที่ได้จากเทคนิค SEM แสดงให้เห็นว่าอนุภาคของมอนต์มอริลโลไนต์มีการกระจายตัวที่ดีในพอลิเมอร์เมทริกซ์