ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การโคลนนิ่งยีนไลเพสจากเชื้อ Staphylococcus warneri เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2551 / 4543
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซล ในปัจจุบันการผลิตไบโอดีเซลนิยมใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่น โดยนำน้ำมันมาทำปฏิกิริยากับเมทานอลได้ผลิตภัณฑ์เป็นไบโอดีเซล และกลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม แต่วิธีการนี้มีข้อเสียเนื่องจากการแยกไบโอดีเซลออกจากกลีเซอรอลมีขั้นตอนยุ่งยาก นอกจากนี้มีของเสียเกิดในกระบวนการผลิตที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าวิจัยนำไลเพสมาใช้แทนตัวเร่งทางเคมีในการผลิตไบโอดีเซล โดยการใช้ไลเพสมีข้อดีกว่าการใช้ตัวเร่งทางเคมีเนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอนไซม์มีความจำเพาะต่อสารตั้งต้นทำให้สามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยไล-เพสที่ผลิตได้จากจุลินทรีย์ได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์เลี้ยงง่าย โตเร็วและสามารถคัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการผลิตได้ง่าย แต่จุลินทรีย์ที่พบในธรรมชาติสามารถผลิตไลเพสได้ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการโคลนยีนไล-เพสจากเชื้อ Staphylococcus warneri จากผลการทดลองสามารถโคลนยีนไลเพสเข้าสู่ pGEM-T easy vector ได้ โดยยีนประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 2212 เบส แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนได้ 736 ตัว และมีน้ำหนักเท่ากับ 81.609 กิโลดาลตัน ซึ่งสามารถนำยีนไลเพสที่ได้มาศึกษาการแสดงออก และผลิตเอนไซม์ไลเพสเพื่อนำมาเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชั่นในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลต่อไป