ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การโคลนยีนไลเพสจากจุลินทรีย์สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2553 / 5266
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยทั่วไปการผลิต ไบโอดีเซลนิยมใช้กรด หรือด่าง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ไม่นานมานี้ การใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซลได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง และกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจุลินทรีย์เป็นแหล่งผลิตไลเพสได้ดีเนื่องจาก เจริญเติบโตได้รวดเร็ว แต่จุลินทรีย์ที่พบในธรรมชาติสามารถผลิตไลเพสได้ในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม จากการศึกษาของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตัวเร่งชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าไลเพสที่ผลิตได้จากเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus warneri มีแอกทิวิตีจำเพาะสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะโคลนยีนไลเพสจากเชื้อดังกล่าว โดยใช้ไพรเมอร์จำเพาะเพื่อสร้างยีนgehWC ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจับของไพร์เมอร์กับยีนgehWC คือ 55.5 องศาเซลเซียส ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี อะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟริซิส ผลการตรวจสอบ พบชิ้นยีนที่ได้ มีขนาด 1.1 กิโลเบส ตามที่คาดหมายไว้ จากนั้นโคลนผลิตภัณฑ์เข้า ดีเอ็นเอพาหะ pET-28a และทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ E.coli DH5? เพื่อเพิ่มจำนวน ตรวจสอบ พลาสมิดลูกผสมเบื้องต้น ด้วยวิธี Rapid Size Screening และวิเคราะห์ด้วยการตัดจำเพาะของเอนไซม์และการหาลำดับดีเอ็นเอต่อไป