ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การใช้น้ำทะเลเข้มข้นทดแทนน้ำในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
Library Call : วพ.2554 / 6039
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยการใช้น้ำทะเลเข้มข้นแทนน้ำในกระบวนการล้างไบโอดีเซล เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการล้างไบโอดีเซล ในการทดลองสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน จากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์กับเมทานอล ในอัตราส่วนโดยโมลน้ำมันต่อ เมทานอลเป็น 1:6 ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที หลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุด แยกกลีเซอรอลออกและนำไบโอดีเซลมาล้างด้วยน้ำทะเลที่มีความเค็ม 30, 60, 90, และ 120 ส่วนในพันส่วน (?) ผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำทะเลคือ การใช้อัตราส่วนระหว่างไบโอดีเซลและน้ำทะเลความเค็ม 120? เท่ากับ 1:1 ทำการล้าง 1 ครั้ง ระยะเวลาเขย่า 30 วินาที ที่อุณหภูมิห้อง ปริมาณกลีเซอรอลในไบโอดีเซลลดลงจาก 5500 ppm เหลือ 30 ppm โดยกระบวนการนี้ทำให้คุณภาพของไบโอดีเซลใกล้เคียงกับการล้างด้วยน้ำ และทำให้ค่าความเป็นกรด ปริมาณกลีเซอรอลอิสระและกรีเซอรอลทั้งหมด อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้กระบวนการล้างไบโอดีเซลด้วยน้ำทะเล สามารถป้องกันการเกิดอิมัลชันในน้ำทะเลหลังจากการล้างไบโอดีเซล และลดปริมาณการใช้น้ำและน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์