ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดกลีเซอรีนในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยตัวดูดซับจากแกลบ
Library Call : วพ.2554 / 6043 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลดน้ำเสียในกระบวนการทำ ไบโอดีเซลโดยตัวดูดซับจากแกลบ ซึ่งประกอบด้วย ถ่านกัมมันต์และซิลิกา ถ่านกัมมันต์ถูกเตรียมจากการนำแกลบมากระตุ้นด้วย ZnCl? ที่อัตราส่วน แกลบต่อ ZnCl? เท่ากับ 1:0.25, 1:1 และ 1:2 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำมาเผาที่อุณหภูมิ 700? และซิลิกาถูกเตรียมจากการนำแกลบมาเผาที่อุณหภูมิ 700? และนำเถ้าแกลบมาต้มกับ 2.5 N NaOH นำตัวดูดซับจากแกลบทำการกำจัดกลีเซอรีนในกระบวนการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ โดยมีสภาวะที่เหมาะสมในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ คือ ตัวดูดซับร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก รอบการเขย่าเท่ากับ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 50? เป็นเวลา 10 นาที และภายใต้สภาวะที่ไม่มีเมทานอล ใช้ตัวดูดซับร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก รอบการเขย่าเท่ากับ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 50? เป็นเวลา 10 นาที ผลการศึกษาพบว่า ซิลิกาเป็นตัวดูดซับที่ดี เนื่องจากซิลิกาสามารถกำจัดกลีเซอรีนได้สูงถึง ร้อยละ 84.43 และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สูงถึง 5 ครั้ง โดยการล้างด้วยเมทานอล ซึ่งมีประสิทธิภาพการกำจัดกลีเซอรีนร้อยละ 75-80 ไอโซเทอร์มการดูดซับกลีเซอรีนของการศึกษานี้สอดคล้องกับไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ กระบวนการดูดซับนี้ให้คุณภาพไบโอดีเซลใกล้เคียงการล้างด้วยน้ำ โดยเฉพาะค่าความเป็นกรด กลีเซอรอลอิสระ และกลีเซอรอลทั้งหมด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพไบโอดีเซล