ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แซ็กคาริฟิเคชันของกากมันสำปะหลังเพื่อการผลิตเอทานอลโดย Trichoderma reesei
Library Call : วพ.2550 / 6383 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเจริญของ T.reesei TISTR 3080 ซึ่งผลิตทั้งเซลลูเลสและอะไมเลสในกากมันสำปะหลัง (15% น้ำหนักเปียก/ปริมาตร) ที่เติม (NH4)2SO4 เป็นเวลา 3 วัน ก่อให้เกิดน้ำตาลรีดิวซ์ 13.21 มก./มล. การปรับสภาวะให้เหมาะสมคือ ใช้กากมันสำปะหลัง (15% น้ำหนักเปียก/ปริมาตร) (NH4)2SO4 (0.2%) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.0 บ่มที่ 35 ?ซ (150 รอบ/นาที) เป็นเวลา 3 วัน ทำให้น้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้เพิ่มเป็น 14.07 มก./มล. หลังจากนั้นหยุดการเจริญของ T.reesei โดยเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น 60?ซ และเติมกากมันสำปะหลังลงไปเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในน้ำเลี้ยงเชื้อ (cassava waste hydrolysate) เพิ่มขึ้นเป็น 17.59 มก./มล. ผลการหมักน้ำเลี้ยงเชื้อนี้ซึ่งมีกลูโคส 13.62 มก./มล. ด้วย S. cerevisiae เป็นเวลา 72 ชม. ได้เอทานอล 1.91% (น้ำหนัก/น้ำหนัก) ของกากมันสำปะหลัง นำกากใยซึ่งมี T.reesei เจริญอยู่ หลังการแยกน้ำเลี้ยงเชื้อ (cassava waste hydrolysate) ออกไปแล้วมาย่อยเป็นน้ำตาลโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ผลิตเซลลูเลสจากกากใยแล้วนำเซลลูเลส ที่ได้มาย่อยกากใย ภาวะที่ให้ปริมาณเอนไซม์สูงสุด เอนโดกลูคาเนส (0.34 ยูนิต/มล.) คือเติมสารอาหารที่ปราศจากเชื้อลงไปผสมกับกากใยที่มี T.reesei เจริญอยู่แล้วบ่มต่อให้เชื้อเจริญ ชนิดและความเข้มข้นของสารอาหารที่เติมและภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญคือ กากใย 15% (น้ำหนักเปียก/ปริมาตร) (NH4)2SO4 0.3%, KH2PO4 0.4%, MgSO4.7H2O 0.025%, yeast extract 0.05%, ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 บ่มที่ 35?ซ (150 รอบ/นาที) เป็นเวลา 3 วัน เมื่อใช้แอนโดกลูคาเนส ที่ผลิตได้ (15.98 หน่วยเอนไซม์) ย่อยกากใย (90% น้ำหนักเปียก/ปริมาตร) 60?ซ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.0 เป็นเวลา 6 ชม. จะได้น้ำตาลรีดิวซ์ (54.60 มก./มล.) ซึ่งเป็นน้ำตาลกลูโคส (26.86 มก./มล.) ในน้ำกากใย (cassava fiber hydrolysate) ผลการนำน้ำกากใยนี้มาหมักด้วย S. cerevisiae เป็นเวลา 72 ซม. จะได้เอทานอล 1.84% (น้ำหนัก/น้ำหนัก) ของกากใย โดยวิธีการนี้ กากมันสำปะหลังย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคส 2.83% % (น้ำหนัก/น้ำหนัก) ของกากมันสำปะหลังและได้เอทานอล 3.11% (น้ำหนัก/น้ำหนัก)ของกลูโคสที่ได้