ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การคัดแยกยีสต์ที่ผลิตไลเพสจากน้ำเสียสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : PJ.2555 / 6209 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไลเพสเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันสำหรับการผลิตไบโอดีเซล โดยทั่วไปสามารถผลิตได้จากสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตามไลเพสจากจุลินทรีย์เป็นที่นิยมมากที่สุดทางอุตสาหกรรม เนื่องจากเจริญรวดเร็วและให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ยังทนทานและเสถียรมากกว่าไลเพสจากสัตว์และพืช ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือคัดแยกยีสต์ที่ผลิตไลเพสจากแหล่งน้ำเสียซึ่งคาดว่ามีปริมาณไขมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซลจากร้านอาหารที่ตึกจุลจักรพงษ์ 3 ร้านได้แก่ ร้านสเต๊ก ร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านข้าวราดแกง จากการเลี้ยงตัวอย่างบนอาหารแข็งเพปโทนเดกส์โทรส (YPD) พบว่ามีจํานวนทั้งหมด 12 ไอโซเลต เมื่อนำแต่ละไอโซเลตมาเลี้ยงบนอาหารแข็งYPD ที่มีโรดามีน บี เพื่อตรวจหายีสต์ที่สามารถผลิตไลเพสโดยเรืองแสงสีส้มภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต พบว่ามียีสต์ 1 ไอโซเลตจากร้านสเต๊ก ( A3 ) ร้านก๋วยเตี๋ยว ( B5 ) และร้านข้าวราดแกง ( C4 ) ที่ให้ผลบวก จากผลการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต พบว่าไลเพสที่ผลิตได้จาก A3, B5, และ C4 มีค่าการทำงานสูงสุดเท่ากับ 0.0261, 0.0757 และ 0.0387 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 32, 48 และ 40 ชั่วโมงตามลำดับ ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ที่มีน้ำมันปาล์มและเมทานอลเป็นสารตั้งต้น เร่งโดยไลเพสจากยีสต์ B5 พบว่าร้อยละของการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์โดยประมาณเท่ากับ 26.44