ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกระจายตัวของชั้นหินทรายกักเก็บปิโตรเลียมในสามมิติ และสภาวะแวดล้อมการสะสมตัวตะกอน บริเวณแหล่งน้ำมันเบญจมาศ-จูเลียต บล็อค B8/32 แอ่งปัตตานี อ่าวไทย
Library Call : PJ.2550 / 4265  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมการตกสะสมตัวของตะกอน และอธิบายถึงการกระจายตัวของชั้นหินทรายกักเก็บปิโตรเลียมในสามมิติ บริเวณแหล่งน้ำมันเบญจมาศ-เจ ซึ่งตั้งอยู่ในบล็อก B8/32 แอ่งปัตตานี อ่าวไทย ในการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนสามมิติ ข้อมูลการหยั่งธรณีหลุมเจาะและข้อมูลโคลนเจาะจำนวน 21 หลุม จากผลการศึกษา สามารถแบ่งสภาวะแวดล้อมในการสะสมตัวของตะกอนในพื้นที่ศึกษาออกเป็น 4 ชุดเรียงลำดับจากอายุมากไปน้อย คือ ชุดเอ, ชุดบี, ชุดซี และชุดดี โดยชุดเอ มีลักษณะรังสีแกมมาเป็นฟันเลื่อยและมีค่าสูง เนื่องจากการสะสมตัวของชั้นหินดินดานสีเทาซึ่งมีเศษถ่านหินและไพไรต์ปน สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของตะกอนของชุดหินเอควรเป็นทะเลสาป ชุดบี มีลักษณะรังสีแกมมาเป็นแบบระฆังและแบบทรงกระบอก ชุดหินนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทรายแทรกสลับกับหินดินดานสีแดง โดยหินทรายมีขนาดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดปานกลางถึงดี รูปส่งเหลี่ยมถึงกึ่งกลมมน จึงคาดว่าสภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของตะกอนของชุดหินบีเป็นแบบแม่น้ำประสานสายถึงแม่น้ำกวัดแกว่ง ชุดซี มีลักษณะรังสีแกมมาเป็นแบบทรงกระบอก ซึ่งมีหินทรายที่สะอาดเป็นชั้นหนา ชุดหินซีประกอบด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่ ขนาดตะกอนละเอียดมากถึงละเอียด คัดขนาดปานกลางถึงดี รูปทรงกึ่งเหลี่ยมถึงกึ่งกลมมน จากการศึกษาแผนที่แอมปลิจูด พบลักษณะการทับซ้อนของทางน้ำและสันทรายข้างแม่น้ำ คาดว่าสภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของตะกอนของชุดหินซีเป็นแบบทางน้ำหลายสายสลับซับซ้อน ชุดดี มีลักษณะรังสีแกมมาเป็นแบบระฆัง หินทรายมีขนาดตะกอนปานกลางถึงหยาบ การคัดขนาดไม่ดีถึงปานกลาง รูปทรงกึ่งเหลี่ยมถึงเหลี่ยม คาดว่าสภาวะแวดล้อมการตกสะสมตัวของตะกอนชุดหินดีเป็นแบบแม่น้ำประสานสาย ในชั้นหินทรายกักเก็บที่ 1 มีการกระจายตัวอย่างเด่นชัดในบริเวณตอนกลาง และต่อเนื่องไปทางตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ ชั้นหินทรายกักเก็บที่ 2 พบว่ามีการกระจายทั่วทั้งพื้นที่ โดยชั้นหินทรายกักเก็บทั้งสองชั้นปรากฏลักษณะคล้ายทางน้ำ ซึ่งมีการสะสมตัวของตะกอนในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ในชั้นหินทรายกักเก็บที่ 1 และมีการสะสมตัวในแนวทิศเหนือถึงใต้ในชั้นหินทรายกักเก็บที่ 2