ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซลด้วยถ่านดูดซับจากเปลือกถั่วแมคคาเดเมีย
Library Call : 541674  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ถ่านดูดซับจากเปลือกถั่วแมคคาเดเมียสังเคราะห์ด้วยสารละลายกรดฟอสฟอริกเข้มข้นร้อยละ 30 – 50 โดยมวล และนำไปเผา ณ อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากล้างถ่านดูดซับด้วยน้ำกลั่น นำถ่านดูดซับไปอบ ณ อุณหภูมิ 50, 80, 120 และ 200 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เมื่อนำไปดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซลพบว่าถ่านดูดซับที่อบ ณ อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส สามารถดูดซับเมทานอลและไบโอดีเซลไปพร้อมๆกัน โดยมีปริมาณดูดซับเมทานอลและไบโอดีเซลจำเพาะ 181.564 และ 122.448 มิลลิกรัมต่อกรัมถ่านดูดซับ ตามลำดับ ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง แต่ความสามารถในการดูดซับของถ่านดูดซับลดลงหลังจากการฟื้นฟูสภาพถ่านดูดซับประมาณร้อยละ 20 ส่วนถ่านดูดซับที่อบ ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีปริมาณดูดซับเมทานอลจำเพาะ 157.890 มิลลิกรัมต่อกรัมถ่านดูดซับ และหลังจากการฟื้นฟูสภาพถ่านดูดซับไม่ส่งผลต่อความสามารถในการดูดซับของถ่านดูดซับ การดูดซับเมทานอลในไบโอดีเซลสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองสมดุลดูดซับของแลงเมียร์โดยมีค่าคงที่สมดุลดูดซับของแลงเมียร์ เท่ากับ 0.200 และปริมาณสมดุลดูดซับจำเพาะสูงสุด เท่ากับ 238.152 มิลลิกรัมต่อกรัมถ่านดูดซับ