ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การบำบัดทรายที่ปนเปือนน้ำมันปิโตรเลียมโดยวิธีทางชีวภาพ
Library Call : PJ.2550 / 3935
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : น้ำมันหล่อลื่นเป็นน้ำมันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายไม่น้อยไปกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ โดยช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ดังนั้นโอกาสที่น้ำมันหล่อลื่นจะรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมก็มีมากด้วย เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรืออับปาง การขนส่งน้ำมัน การรั่วไหลออกจากเครื่องรถยนต์ หรือการนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วทิ้งลงสู่ทะเลและหาดทราย ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการบำบัดทรายที่ปนเปื้อนน้ำมัน โดยทำการทดลองในระบบนิเวศจำลองที่ใช้ทรายปริมาณ 10 กรัม และ 2 กรัม แล้วเปรียบเทียบวิธีการบำบัดทั้งแบบ Natural attenuation, Bioaugmentation, และ Biostimulation นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบระบบที่ให้อากาศและไม่ให้อากาศอีกด้วย จากการทดลองในระบบนิเวศจะลองขนาด 10 กรัม พบว่าการบำบัดด้วยวิธีการเติมจุลินทรีย์ SH 5 ในระบบ มีเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายน้ำมันสูงสุดคือ 82% ในวันที่ 20 ของการทดลอง ส่วนในระบบนิเวศจำลองขนาด 2 กรัม พบว่าการเติมไนโตรเจนปริมาณ 10% ของน้ำหนักน้ำมันที่ใช้ในการทดลอง มีปอร์เซ็นต์ในการย่อยสลายน้ำมันใกล้เคียงกับการเติมจุลินทรีย์ SH 5 คือประมาณ 68%-67% ในวันที่ 7 ของการทดลอง นอกจากนี้ยังพบว่าการให้อากาศเข้าไปในระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ำมันได้ในทุกการบำบัด