ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์โดยใช้สารสกัดจากใบชาเขียว (Camellia Sinensis) และใบหม่อน (Morus alba L.) 
Library Call : PJ.2550 / 4183 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้สารสกัดจากใบชาเขียว (Camellia Sinensis) และใบหม่อน (Morus alba L.) ซึ่งในการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ การเตรียมสารสกัดจากใบชา ทำโดยศึกษาการเปรียบเทียบผลของการใช้ตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 60%ethanol, 70%methanol และน้ำ พบว่าการใช้60%ethanol ให้ปริมาณสารประกอบ total polyphenol สูงที่สุด จึงเลือกใช้ 60%ethanol เป็นตัวทำละลาย จากนั้นศึกษาการเปรียบเทียบการใช้สารสกัดจากใบชาเขียวและใบหม่อนในการยืดอายุการเก็บของนมพาสเจอร์ไรส์ โดยนำสารสกัดจากใบชาทั้ง 2 ชนิด ที่ได้เติมลงในผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรส์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 4 ?C โดยวัดปริมาณ total polyphenol antioxidant activity ค่า pH ค่าสี ตรวจวิเคราะห์เชื้อ total plate count, Coliform และ E.coli และประเมินผลทางประสาทสัมผัสด้านสีและกลิ่น โดยใช้สเกลความพอใจชนิด 9 point และการทดสอบแบบ ratio scaling test แล้วประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ เปรียบเทียบกับนมพาสเจอร์ไรส์ ที่ไม่ได้เติมสารสกัดจากใบชา พบว่า สารสกัดจากใบชาเขียวและใบหม่อน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในนมพาสเจอร์ไรส์ได้ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ได้นานขึ้น