ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การดูดซับเมทานอลจากไบโอดีเซลโดยก้านกล้วยที่ปรับสภาพด้วยกรดฟอสฟอริก
Library Call : 520948  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เมทานอลในไบโอดีเซลถูกดูดซับที่อุณหภูมิห้องด้วยตัวดูดซับก้านกล้วยสดขนาด 2 x 2 x 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารละลายกรดฟอสฟอริกเข้มข้นร้อยละ 5-20 โดยมวล ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที สมดุลการดูดซับของเมทานอล สอดคล้องกับแบบจำลองสมดุลดูดซับของเฮนรี่ และค่าคงที่สมดุลของเฮนรี่จะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.0241 กิโลกรัมไบโอดีเซลต่อกรัมตัวดูดซับ สำหรับการใช้สารละลายกรดฟอสฟอริกเข้มข้น ร้อยละ 5 โดยมวล เป็น 0.083 กิโลกรัมไบโอดีเซลต่อกรัมตัวดูดซับ สำหรับการใช้สารละลาย กรดฟอสฟอริกเข้มข้นร้อยละ 20 โดยมวล