ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การดูดซับกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้วบนเบนโทไนต์กัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยเบส
Library Call : วพ.2555 / 6438
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของดินเบนโทไนต์ที่กระตุ้นด้วยเบส เพื่อใช้ในการกำจัดกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ไบโอดีเซลที่ได้ผลิตจากกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่น โดยใช้อัตราส่วน 6:1 ของเมทานอลต่อน้ำมัน ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ตัวดูดซับที่ในการศึกษานี้เตรียมโดยดินเบนโทไนต์ที่กระตุ้นด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 โมลาร์ ทำการรีฟรักซ์ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40 นาที ทำการศึกษาคุณสมบัติของเบนโทไนต์ที่กระตุ้นด้วยเบสโดยใช้ เครื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและรูพรุน เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันและเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ พบว่าพื้นที่ผิวจำเพาะและค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของโพรงของเบนโทไนต์ที่กระตุ้นด้วยเบสมีค่า 46.01 ตารางเมตรต่อกรัมและ 7.35 นาโนเมตรตามลำดับ โดยตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนของเบสต่อน้ำหนักดินเบนโทไนต์ ความเข้มข้นของเบส เวลาในการตกตะกอน และขนาดอนุภาคดินก่อนและหลังการกระตุ้นด้วยเบส ผลการศึกษาพบว่าสามารถกำจัดกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลได้ร้อยละ 60.14 ในอัตราส่วนดินต่อสารละลายเบสเท่ากับ 1:10 ใช้ตัวดูดซับในปริมาณร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่ขนาดอนุภาค 120-200 mesh ในระยะเวลา 30 นาที กระบวนการดูดซับนี้สอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับของฟรุนดลิซ นอกจากนี้ค่าความเป็นกรดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของไบโอดีเซลที่ได้กำหนดไว้