ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การตรึงไลเฟสบนเส้นใยกก Scirpus grossus. ที่เชื่อมขวางด้วยกลูตาราลดีไฮด์สำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
Library Call : วพ.2552 / 6270 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตรึงรูปไลเพส Candida rugosa บนเส้นใยกก Scirpus grossus L.f. บดละเอียด ที่ผ่านการเชื่อมขวางด้วยกลูตาราลดีไฮด์เพื่อใช้สำหรับ เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไบโอดีเซล จากผลการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเส้นใยกกบดละเอียดนั้นมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวค้ำจุนสำหรับการตรึงไลเพส เนื่องจากภายในเส้นใยพบท่อกลวงเป็นจำนวนมากที่ไลเพสสามารถเกาะติดอยู่ได้ และเมื่อนำเส้นใยกกบดไปตรึงไลเพสด้วยวิธีเชื่อมขวางที่แตกต่างกัน พบว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ การนำเส้นใยกกบดที่ผ่านการแอคติเวตด้วย 3-อะมิโนโพรพิล ไทรเอทอกซีไซเลนที่ความเข้มข้นร้อยละ 2 ในน้ำกลั่น และตรึงไลเพสหลังจากทำปฏิกิริยากับ กลูตาราลดีไฮด์ ไลเพสตรึงรูปที่ได้ให้ประสิทธิภาพการตรึงไลเพสสูงถึงร้อยละ 84.2 และไลเพสตรึงรูปจากวิธีดังกล่าวสามารถเร่งปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส-เอสเทอริฟิเคชันระหว่างน้ำมันปาล์มและ ไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลได้ปริมาณกรดไขมันอิสระ และเอทิลเอสเทอร์ร้อยละ 43.9 และ 32.2 ตามลำดับ และเมื่อทำการตรึงไลเพสด้วยวิธีดังกล่าวโดยใช้กลูตาราลดีไฮด์ความเข้มข้นแตกต่างกันคือร้อยละ 0.2, 0.5 และ 0.8 พบว่าไลเพสตรึงรูปด้วยกลูตาราลดีไฮด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 เหมาะที่สุดที่จะนำมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส-เอสเทอริฟิเคชัน โดยมีประสิทธิภาพการตรึงไลเพสร้อยละ 76.7 และพบว่าสามารถเร่งปฏิกิริยาเกิดกรดไขมันอิสระ และเอทิลเอสเทอร์สูงถึงร้อยละ 52.6 และ 49.6 ตามลำดับ และยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก 6 ครั้ง