ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมโพลิเมอร์นาโนคอมโพสิตที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโไนต์และอีบีเอสแว๊กซ์
Library Call : PJ.2550 / 4228  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้นาโนคอมพอสิตที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปร/อีบีเอสแวกซ์ได้ถูกเตรียมและวิเคราะห์โครงสร้าง สมบัติสัณฐานวิทยา และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช เตรียมได้จากการพลาสติไซด์แป้งมันสำปะหลังด้วยซอร์บิทอลปริมาณต่างๆกัน และมอนต์มอริลโลไนต์ได้ถูกดัดแปรด้วยซอร์บิทอลโดยเครื่องปั่นกวนที่ความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 2 นาที ก่อนนำไปผสมกับเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช จากนั้นนำวัสดุนาโนคอมโพสิตได้ถูกเตรียมโดยทำการผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับมอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรที่ปริมาณ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ด้วยกระบวนการแบบหลอมเหลวโดยใช้เครื่องบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง หลังจากนั้น ทำการผสมอีบีเอสแว๊กกับวัสดุนาโนคอมโพสิตที่เตรียมได้ในปริมาณ 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักด้วยเครื่องอัดแบบ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD และ TEM แสดงให้เห็นว่าวัสดุนาโนคอมโพสิตที่เตรียมได้มีโครงสร้างแบบแทรกสอด และจากการทดสอบ พบว่า วัสดุนาโนคอมโพสิตของ 90 เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/10 อีบีเอสแวกซ์/2 มอนต์โมริลโลไนต์ดัดแปรมีความต้ายแรงดัดโค้งสูงที่สุด นอกจากนี้การดูดซึมน้ำและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของชิ้นทดสอบเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณแป้งมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแป้งมันสำปะหลังมีบทบาทสำคัญในการเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ ในขณะที่ มอนต์โมริลโลไนต์ทำหน้าที่เสริมแรงให้กับวัสดุนาโนคอมโพสิต