ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมนาโนคอมพอสิตของพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง/มอนต์มอริลโลไนต์
Library Call : PJ.2550 / 4236  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงการนี้เป็นการนำน้ำมันปาล์มมาเตรียมนาโนคอมพอสิตของพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง/มอนต์มอริลโลไนต์ โดยการนำน้ำมันปาล์ม มาทำปฏิกิริยากับ เพนตะอีริทริทอล จะได้สารประกอบพอลิออล แล้วนำสารประกอบพอลิออลที่เตรียมได้ มาทำปฏิกิริยากับเมทิลลีนไดฟีนิลไดไอโซไซยาเนต (อัตราส่วนระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลต่อหมู่ไอโซไซยาเนตเท่ากับ 1:0.8) ร่วมกับ N,N-ไดเมทิลไซโคลเฮกซิลลามีน (ตัวเร่งปฏิกิริยา) และมอนต์มอริลโลไนต์ที่ปริมาณต่างๆกัน (1-3% โดยน้ำหนักของพอลิออล) เพื่อเตรียมพอลิยูรีเทนนาโนคอมพอสิต จากนั้นนำชิ้นงานนาโนคอมพอสิตที่ได้ไปทดสอบหาความหนาแน่น ความทนแรงกระแทก ความทนแรงดัดโค้ง และการดูดซึมน้ำ จากการทดลองพบว่า พอลิยูรีเทนนาโนคอมพอสิตมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น และดูดซึมน้ำลดลงตามปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยพอลิยูรีเทนนาโนคอมพอสิตที่มีปริมาณมอนต์มอริลโลไนต์ 2 % โดยน้ำหนักของพอลิออล มีความทนแรงกระแทกและความทนแรงดัดโค้งสูงที่สุด