ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมฟิล์มพอลิพรอพิลีนผสมนาโนซิลเวอร์/เคลย์คอมพอสิต
Library Call : PJ.2550 / 4237 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิพรอพิลีนกับออร์กาโนเคลย์ซึ่งประกอบด้วยนาโนซิลเวอร์และมอนต์มอริลโรไนต์ ในลักษณะแผ่นฟิล์ม โดยมีปริมาณออร์กาโนเคลย์ต่างกัน เตรียมได้จากการรีดิวซ์สารละลายซิลเวอร์ที่ใส่เข้าไปในมอนต์มอริลโรไนต์ร้อยละ 5 ให้เป็นซิลเวอร์อะตอมด้วยน้ำตาลซูโครสแล้วดัดแปรด้วยสารละลายควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (surfactant) ในปริมาณร้อยละ 41.6 นำออร์กาโนเคลยืไปทดสอบหาปริมาณซิลเวอร์ด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) หาปริมาณ Surfactant ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) และหาการกระจายตัวและขนาดของอนุภาคซิลเวอร์ด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) จากนั้นผสมออร์กาโนเคลย์กับพอลิพรอพิลีนด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวคู่และขึ้นรูปฟิล์มด้วยเครื่องอัดรีดแม่แบบ แล้วนำฟิล์มไปวิเคราะห์และทดสอบสมบัติต่างๆ ได้แก่ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction Spectroscopy (XRD) หาปริมาณอนุภาคซิลเวอร์นาโนในแผ่นฟิล์มด้วยเครื่องUV/VIS Spectrophotometer ทดสอบความสามารถในการต้านทานแบคทีเรียด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย E.coli วิเคราะห์หาการกระจายตัวของซิลเวอร์ภายในฟิล์มด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM) ทดสอบความใสของฟิล์มด้วยเครื่อง Spectrophotometer ทดสอบหาอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนด้วยเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Permeation Analyzer) ทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ำของฟิล์มนาโนคอมโพสิตและทดสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์ม จากการวิจัยพบว่า วัสดุนาโนคอมพอสิตที่ได้ส่วนใหญ่เกิดโครงสร้างเป็นแบบ intercalated ที่มี ซิลเวอร์แทรกกระจายอยู่ทั้งในเนื้อและผิวของออร์กาโนเคลย์ ซิลเวอร์กระจายตัวได้ดีในออร์กาโนเคลย์ แต่ออร์กาโนเคลย์จะกระจายตัวในพอลิพรอพิลีนได้ไม่ดีเมื่อมีสัดส่วนออร์กาโนเคลย์เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์และทดสอบส่วนใหญ่จึงมีค่าต่ำลงเมื่อมีสัดส่วนของออร์กาโนเคลย์ในปริมาณมาก