ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมวัสดุนาโนคอมพอสิตที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์/พอลิเอทิลีนแว๊กซ์/พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
Library Call : PJ.2550 / 4239
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเตรียมวัสดุนาโนคอมโพสิตที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชแป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปร/พีอีแว๊กซ์/แอลดีพีอี โดยเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเตรียมได้จากการพลาสติไซด์แป้งมันสำปะหลังด้วยฟอร์มาไมด์และซอร์บิทอล และมอนต์มอริลโลไนต์ได้ถูกดัดแปรด้วยซอร์บิทอลโดยเครื่องปั่นกวนความเร็วสูงที่ความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 2 นาที ก่อนนำไปผสมกับเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช ซึ่งนาโนคอมพอสิตของเทอร์โม-พลาสติกสตารช/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรถูกเตรียมได้จากการผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับมอนต์-มอริลโลไนต์ดัดแปร (ปริมาณ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) แบบหลอมเหลวโดยใช้เครื่องบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง จากนั้น ทำการผสมวัสดุนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้กับพีอีแว๊กซ์และแอลดีพีอี และขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดแบบ โดยนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้ถูกนำไปวิเคราะห์โครงสร้าง สมบัติ สัณฐานวิทยา และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD และ TEM แสดงให้เห็นว่าวัสดุนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้มีโครงสร้างเป็นแบบ exfoliate และจากการทดสอบพบว่า วัสดุนาโนคอมพอสิตของ 10 เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/2 มอนต์มอริลโลไนต์/20 พีอีแว๊กซ์/80 แอลดีพีอี มีความต้านทานแรงดัดโค้งและความต้านแรงกระแทกสูงที่สุด นอกจากนี้การดูดซึมน้ำและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของชิ้นทดสอบเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณแป้งมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแป้งมันสำปะหลังมีบทบาทสำคัญในการเร่งการย่อยสลายทางชีวภาพ ในขณะที่มอนต์มอริลโลไนต์ทำหน้าที่เสริมแรงให้กับวัสดุนาโนคอมพอสิต