ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเตรียมอนุภาคระดับนาโนของซิลิกา/พอลิเมทิลเมทาคริเลตคอมพอสิตผ่านการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน
Library Call : วพ.2550 / 6370  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมอนุภาคระดับนาโนของซิลิกา/พอลิเมทิลเมทาคริเลตคอมพอสิตผ่านการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต และ 2,2’ เอโซบิสไอโซบิวทิโรไนไตร์ลเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอโอนิก และสารเริ่มปฏิกิริยาแบบละลายในน้ำมัน ตามลำดับ ด้วยการป้อนเมทิลเมทาคริเลตมอนอเมอร์ทีละหยดเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์โดยใช้ช่วงระหว่างการหยดสั้นมาก อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสารลดแรงตึงผิว/เมทิลเมทาคริเลตมอนอเมอร์มีค่าต่ำถึง 1/70 ซึ่งอนุภาคของนาโนซิลิกาได้ถูกเตรียมผิวก่อนด้วยสารคู่ควบประเภท 3-เมทาคริลอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีซิเลนเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะระหว่างผิวของอนุภาคซิลิกาและพอลิเมทิลเมทาคริเลต โดยอนุภาคของนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้ถูกนำไปตรวจสอบหาขนาดอนุภาค เปอร์เซ็นต์ผลได้ และสัณฐานวิทยา ผลการทดลอง พบว่า อนุภาคระดับนาโนซิลิกา/พอลิเมทิลเมทาคริเลตคอมพอสิตมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 40 นาโนเมตร โดยมีพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบบนผิวของซิลิกามากถึง 49-66 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณนาโนซิลิกาที่ผ่านการเตรียมผิวที่ใส่เข้าไปในระบบของดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน