ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การสังเคราะห์ซิงก์ออกไซด์นาโนคริสตัลที่มีการควบคุมสัณฐานโดยวิธีทางเคมี
Library Call : PJ.2550 / 4201
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์นาโนคริสตัลซิงก์ออกไซด์ด้วยวิธีทางเคมี โดยใช้วิธีโซลโวเทอร์มอลและวิธีใช้ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ ได้แก่ ชนิดของตัวทำละลาย ชนิดของเบสที่ทำปฏิกิริยา ปริมาณของสารลดแรงตึงผิว ได้ผลึกขนาดนาโนของซิงก์ออกไซด์ที่มีสัณฐานต่างๆกัน เมื่อใช้วิธีโซลโวเทอร์มอลในการสังเคราะห์จากตัวทำละลายเอทานอล เอทิลีนไกลคอล และ แอลกอฮอล์ผสมได้สัณฐานแบบแท่ง แบบอนุภาคนาโนและแบบ อสัณฐาน สัณฐานแบบแท่งและแบบอนุภาคหกเหลี่ยม สังเคราะห์ได้จากวิธีที่ใช้ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง เมื่อใช้เบสที่ทำปฏิกิริยาเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ตามลำดับ เมื่อเพิ่มปริมาณตัวคงสภาพเข้าไปมากขึ้นปฏิกิริยาจากสถานะของแข็ง สัณฐานผลึกที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงซิงก์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรเมตรี และยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี