ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยใช้ตัวดูดซับ
Library Call : PJ.2553 / 5169 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยใช้ตัวดูดซับและสารละลายเกลืออิ่มตัว ไบโอดีเซลสังเคราะห์จากกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มกับเมทานอล โดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อน้ำมันเท่ากับ 6:1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 ของน้ำหนักน้ำมัน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 1.50 ชั่วโมง ทำการล้างไบโอดีเซลด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว 3 ชนิด ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ และเฟอร์ริกซัลเฟต พบว่าสารละลายเกลืออิ่มตัวของโซเดียมคลอไรด์ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุดในการกำจัดสบู่ โดยภาวะที่เหมาะสมคือ อัตราส่วนระหว่างไบโอดีเซลต่อสารละลายเกลืออิ่มตัวของโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ 1:1 ทำการล้าง 1 ครั้งโดยใช้เวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิห้อง ไบโอดีเซลที่ทำการล้างด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัวของโซเดียมคลอไรด์สามารถลดปริมาณสบู่จาก 3500 ppm เหลือ 28 ppm จากนั้นนำไบโอดีเซลมาทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมโดยใช้ตัวดูดซับ ได้แก่ ซิลิกาเจล ถ่านกัมมันต์ และดินกัมมันต์ กระบวนการนี้ให้คุณภาพของไบโอดีเซลเทียบเท่ากับกระบวนการล้างด้วยน้ำ และให้ค่าความเป็นกรด ความหนืด จุดวาบไฟ และกลีเซอรีนอิสระและกลีเซอรีนทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานของไบโอดีเซล