ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การห่อหุ้มอนุภาคระดับนาโนของซิลิกาด้วยพอลิสไตรีนผ่านการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน
Library Call : วพ.2550 / 6369 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมอนุภาคนาโนคอมพอสิตของซิลิกา/พอลิสไตรีนผ่านกระบวนการการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต และ 2,2’ เอโซบิสไอโซบิวทิโรไนไตร์ลเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก และสารเริ่มปฏิกิริยาแบบละลายในน้ำมัน ตามลำดับ ด้วยการป้อนสไตรีนมอนอเมอร์ทีละหยดเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ โดยใช้ช่วงระหว่างการหยดสั้นมาก อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสารลดแรงตึงผิว/สไตรีน มอนอเมอร์มีค่าต่ำได้ถึง 0.125 ซึ่งอนุภาคของนาโนซิลิเกตได้ถูกเตรียมผิวก่อนด้วยสารคู่ควบประเภท 3-เมทาคริลอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีซิเลน เพื่อปรับปรุงการการยึดเกาะระหว่างผิวของอนุภาคซิลิกาและพอลิสไตรีน โดยอนุภาคของนาโนคอมพอสิตที่เตรียมได้ถูกนำไปตรวจสอบหาขนาดของอนุภาค เปอร์เซ็นต์ผลได้ และสัณฐานวิทยา ผลการทดลองแสดงโครงสร้างแบบ core-shell ที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 43 นาโนเมตร โดยมีพอลิสไตรีนเคลือบบนผิวของซิลิกามากถึง 42-82 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณนาโนซิลิกาที่ผ่านการเตรียมผิวที่ใส่เข้าไปในระบบของดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน