ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องอบกล้วยโดยใช้พลังงานไฟฟ้าควบแสงอาทิตย์ 
Library Call : น1271
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : วิทยานิพนธ์นี้ ได้ศึกษาถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้เสริมพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในขบวนการอบกล้วย ประกอบด้วยการออกแบบแผงรับแสงอาทิตย์ และการปรับปรุงรูปแบบ และลักษณะการทำงานของตู้อบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น ตลอดจนได้สร้างเครื่องอบกล้วยโดยใช้พลังงานไฟฟ้าควบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดจำลอง โดยบรรจุกล้วยได้ 200 ผล เพื่อทำการทดสอบ ผลการทดลองที่ได้จากเครื่องอบกล้วยขนาดจำลองนั้น เมื่อใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ขยายเป็นแบบจริง โดยอบกล้วยได้ครั้งละ 7000 ผล พบว่า จะต้องใช้พื้นที่ของแผงรับแสงอาทิตย์ 24 ตารางเมตร ส่วนเวลาที่ใช้ในการอบกล้วยครั้งแรกก่อนทุบแบน จะใช้เวลาทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้ตู้อบไฟฟ้าจะต้องใช้เวลาถึง 18 ชม. เมื่อทุบแบนจะหมักกล้วยเรียบร้อยแล้ว นำกล้วยมาอบอีกครั้งจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 19 ชั่วโมง 30 นาที แต่ถ้าอบโดยตู้อบไฟฟ้าจะใช้เวลาถึง 31 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่ใช้อบกล้วย โดยใช้เครื่องอบกล้วยพลังงานไฟฟ้าควบพลังงานแสงอาทิตย์ จะน้อยกว่าเวลาที่ใช้อบโดยใช้ตู้อบไฟฟ้าถึง 22 ชั่วโมง 30 นาที อัตราการไหลของอากาศร้อนซึ่งมีอุณหภูมิ 50 ??C ภายในเครื่องอบกล้วยพลังงานไฟฟ้าควบพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในการอบครั้งแรกจะใช้ประมาณ 68.8 ลบ.เมตรต่อนาที และอัตราการปล่อยให้อากาศออกจากเครื่องอบจะมีค่าประมาณ 20% ของอากาศที่หมุนเวียนภายในตู้อบ หรือเท่ากับ 13.76 ลบ.เมตรต่อนาที การอบครั้งที่สองจำเป็นต้องลดอัตราการไหลของอากาศร้อน เพื่อที่จะลดอัตราการระเหยของน้ำในเนื้อกล้วยให้น้อยลง เพราะถ้าไม่ลดอัตราการระเหย กล้วยที่ได้จะมีผิวแห้งกร้าน ดังนั้น ในการอบครั้งที่สองนี้ จึงลดอัตราการไหลของอากาศร้อนลงเหลือ 50.4 ลบ.เมตรต่อนาที และอัตราการปล่อยอากาศออกจากเครื่องอบจะลดลงเหลือ 10% ของอากาศที่หมุนเวียนภายในเครื่องอบ หรือมีค่าเท่ากับ 5.04 ลบ.เมตรต่อนาที ผลการเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์พบว่า ถ้าอบกล้วยโดยใช้เครื่องอบกล้วยพลังงานไฟฟ้าควบแสงอาทิตย์จะเสียค่าใช้จ่ายผลละ 0.489 บาท แต่ถ้าอบโดยใช้ตู้อบไฟฟ้าจะเสียค่าใช้จ่ายผลละ 0.641 บาท เมื่อกำหนดอายุการใช้งานของเครื่องอบทั้งสองแบบ เท่ากับ 10 ปี ถ้าลงทุนโดยการใช้เครื่องอบกล้วยพลังงานไฟฟ้าควบพลังงานแสงอาทิตย์นี้อบกล้วยแล้ว จะคุ้มทุนภายในเวลา 1 ปี