ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยการดูดซับด้วยเบนทอไนต์ที่กระตุ้นด้วยกรด
Library Call : วพ.2555 / 6503  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการกระตุ้นเบนทอไนต์ด้วยกรดซัลฟิวริกสำหรับการทำให้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ ในการกระตุ้นเบนทอไนต์จะทำการศึกษาปัจจัยดังนี้ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก (0.1 0.3 และ 0.5 โมลาร์) อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้น(60 และ 100 องศาเซลเซียส) และ เวลาที่ใช้ในการกระตุ้น (1 ถึง 24 ชั่วโมง) สภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นเบนทอไนต์คือใช้กรดซัลฟิวริก 0.1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ทำการหาคุณลักษณะเฉพาะของเบนทอไนต์ที่ผ่านการกระตุ้นโดยใช้เครื่องวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวและรูพรุน เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันและเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ พบว่าพื้นที่ผิวจำเพาะและค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของโพรงของเบนทอไนต์ที่กระตุ้นด้วยกรดมีค่า 55.15 ตารางเมตรต่อกรัมและ 8 นาโนเมตรตามลำดับ ลักษณะโครงสร้างของเบนทอไนต์ที่ผ่านการกระตุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากองค์ประกอบทางเคมีพบว่าร้อยละโดยน้ำหนักของ MgO CaO Na?O และ K?O ลดลงเล็กน้อยจาก 3.68 3.30 0.83 และ 0.75 เป็น 3.42 2.69 0.10 และ 0.65 ตามลำดับ ในการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์จะทำการศึกษาปัจจัยที่ดังนี้ ปริมาณเบนทอไนต์ที่กระตุ้นด้วยกรด (ร้อยละ 1 ถึง 10 โดยน้ำหนัก) เวลาที่ใช้ในการกำจัดสบู่ (10 ถึง 30 นาที) และขนาดของอนุภาคเบนทอไนต์ที่กระตุ้นด้วยกรด (60 ถึง 200 เมช) สภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการกำจัดสบู่คือใช้เบนทอไนต์ที่ผ่านการกระตุ้นขนาดอนุภาค 80-100 เมช ปริมาณร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก (น้ำหนักเบนทอไนต์ที่ผ่านการกระตุ้นต่อน้ำหนักน้ำมัน) ทำการดูดซับที่อุณหภูมิห้องโดยใช้รอบการเขย่าเท่ากับ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ซึ่งสามารถกำจัดสบู่ได้ร้อยละ 72.30 ไอโซเทอมการดูดซับตามไอโซเทอมฟรุนลิช จากการทดลองพบว่าเบนทอไนต์ที่ผ่านการกระตุ้นสามารถใช้สำหรับการทำให้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์ คุณภาพของไบโอดีเซลที่ได้หลังการทำให้บริสุทธิ์ด้วยเบนทอไนต์ที่ผ่านการกระตุ้นตามด้วยการล้างด้วยน้ำพบว่าตรงตามมาตรฐานของไบโอดีเซลที่กำหนดไว้