ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์โดยการดูดซับด้วยดิน
Library Call : วพ.2552 / 6288
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ศึกษาการทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์โดยใช้ถ่านกัมมันต์ ดินเบนโทไนท์ ดินเบาและดินกัมมันต์เป็นตัวดูดซับ ไบโอดีเซลที่ได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เบส เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะนำไปทำให้บริสุทธิ์โดยใช้ตัวดูดซับ 4 ชนิดเปรียบเทียบกับกระบวนการล้างด้วยน้ำ พบว่าในภาวะที่มีเมทานอลกลีเซอรีนในไบโอดีเซลจะถูกกำจัดออกได้อย่าง มีประสิทธิภาพโดยการใช้ปริมาณตัวดูดซับร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที นอกจากนี้กลีเซอรีนจะถูกกำจัดออกได้สูงถึงร้อยละ 90 โดยใช้ปริมาณตัว ดูดซับร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 1 นาทีในภาวะที่เมทานอลถูกกำจัดออกก่อนทำการ ดูดซับ จากการทดลองพบว่าดินกัมมันต์เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวดูดซับชนิดอื่นๆ กระบวนการดูดซับของดินกัมมันต์เกิดขึ้นได้ทั้งแบบชั้นเดียวและหลายชั้น คุณภาพของไบโอดีเซลบริสุทธิ์ที่ได้พบว่าตรงตามมาตรฐานของไบโอดีเซลที่กำหนดไว้ ดังนั้นกระบวนการดูดซับโดยใช้ตัวดูดซับสามารถใช้ทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์แทนกระบวนการใช้ น้ำล้างด้วยข้อดีที่ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย