ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทำลายความเป็นอิมัลชันของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำโดยอาศัยตัวกลางแบบเส้นใยไนลอนและเส้นใยพอลิโพรพิลีน
Library Call : 550253
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้ทำเพื่อศึกษาปรากฏการณ์การแยกอิมัลชัน (Demulsification) ของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำโดยการใช้ตัวกลางที่มีลักษณะเป็นเส้นใย วัสดุที่สนใจศึกษาคือ ไนลอน (Nylon) และ พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) เนื่องจากอิมัลชันของน้ำมันในน้ำมีเสถียรภาพสูง การแยกน้ำมันออกจากน้ำจึงทำได้ค่อนข้างยาก ทำการทดลองโดยการป้อนอิมัลชันของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำไหลเข้าหอแยกแนวตั้งที่บรรจุตัวกลางชนิดเส้นใยที่มีความหนาแน่น 1x10-4 กรัมต่อลูกบากศ์มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิของอิมัลชัน 60 องศาเซลเซียล ความสูงของหอแยก 400, 800 และ 1,200 มิลลิเมตร และความเร็วของการไหลที่ 0.95, 2.30 และ 4.85 มิลลิเมตรต่อวินาที จากผลการศึกษาพบว่า การแยกอิมัลชันไบโอดีเซลในน้ำโดยใช้ตัวกลางชนิดเส้นใยไนลอน สามารถแยกน้ำมันไบโอดีเซลได้ร้อยละ 5.13 ถึงร้อยละ 11.65 โดยน้ำหนัก และ ตัวกลางชนิดเส้นใยพอลิโพรพิลีน สามารถแยกน้ำมันไบโอดีเซลได้ร้อยละ 12.61 ถึงร้อยละ 30.40 โดยน้ำหนัก วัสดุที่ให้ทำตัวกลางที่มีพลังงานพื้นผิว(Surface energy) ต่ำจะส่งผลให้ความสามารถในการแยกเพิ่มขึ้น และที่ความสูงของหอเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความสามารถในการแยกเพิ่มขึ้น และเมื่อความเร็วของการไหลเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความสามารถในการแยกเพิ่มขึ้น