ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้อะลูมิเนียม-เอสบีเอ-15
Library Call : วพ.2551 / 5609  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สามารถสังเคราะห์อะลูมิเนียม-เอสบีเอ-15ซึ่งเป็นซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดกลางทรงหกเหลี่ยมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในตัวกลางที่เป็นกรด (พีเอชน้อยกว่า 1 ) ใช้ไทรบล็อกโคพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีนออกไซด์20-พอลิโพรพิลีนออกไซด์70– พอลิเอทิลีนออกไซด์20หรือ PEO20PPO70PEO20; P123 เป็นสารชี้นำโครงสร้างมีองค์ประกอบของเจลเป็น 1.00 TEOS:1.65?10-2 P123 : 6.95 HCl : 140 H2O ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม-เอสบีเอ-15 ที่มีค่าอัตราส่วนโดยโมลของซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมต่างๆ โดยการกวนเอสบีเอ-15 ในสารละลายโซเดียมอะลูมิเนต เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แลกเปลี่ยนไอออนโซเดียมของอะลูมิเนียม-เอสบีเอ-15 ด้วยโปรตอนโดยการรีฟลักซ์ด้วยสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เทคนิคการดูดซับไนโตรเจน การคายรังสีจากอะตอมโดยใช้พลาสมาเหนี่ยวนำ อะลูมิเนียมนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สำหรับสถานะของแข็ง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเอสบีเอ-15 ทั้งที่มีและไม่มีความเป็นเป็นกรดด้วยปฏิกิริยาการแตกตัวของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลที่ความดันบรรยากาศภายใต้ภาวะที่แตกต่างกันองค์ประกอบโดยประมาณของของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลที่ความดันบรรยากาศ ภายใต้ภาวะที่แตกต่างกันองค์ประกอบโดยประมาณของของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลคือ กลีเซอรอล37.18% เถ้า 6.49% น้ำ 1.85% และสารอินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่กลีเซอรอล54.48% ที่พีเอช10.47 ด้วยความหนาแน่น 1.03 กรัมต่อมิลลิลิตร ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการแตกตัวของของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลคือที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ด้วย 10% โดยน้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อของเสียจากการผลิตไบโอดีเซล เมื่อใช้อะลูมิเนียม-เอสบีเอ-15 เป็นตัวเร่ปฏิกิริยาค่าการเปลี่ยนของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการแตกตัวแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าการเปลี่ยนและปริมาณของผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นแก๊สและส่วนที่เป็นของเหลวขึ้นกับอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาและปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา อย่างไรก็ตามไม่มีผลต่อความเลือกจำเพาะต่อชนิดผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เป็นแก๊สที่ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวของของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลประกอบด้วย1,3-บิวทะไดอีนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ส่วนที่เป็นของเหลวได้ 2-ไซโคลเพนเทน-1-โอนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วในการเร่งปฏิกิริยาแบบเฟสเหลวจะไม่สามารถนำกลับมาปรับสภาพให้เหมือนใหม่ได้ เนื่องจากสารตั้งต้นที่มีสมบัติเป็นเบส การเร่งปฏิกิริยาแบบเฟสไอจึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ ตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมิเนียม-เอสบีเอ-15 ที่ใช้งานแล้วสามารถปรับสภาพเหมือนใหม่ได้ด้วยการเผาธรรมดา ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปรับสภาพเหมือนใหม่แล้วมีความว่องไว และให้ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ได้จากตัวเร่งปฏิกิริยาที่ยังไม่ได้ใช้งาน