ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยคลื่นไมโครเวฟ
Library Call : PJ.2551 / 4397 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานนี้มุ่งเน้นการออกแบบกระบานสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงนี้จะเปลี่ยนลักษณะการวางสารตั้งต้นในเตาไมโครเวฟจากอยู่นิ่งในขวดก้นกลม เป็นการทำให้เกิดการไหลโดยใช่ท่อ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล โดยการปรับปรุงจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของชนิดและปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ และระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา จากปฏิกิริยาเดิม [1] โดยคำนึงถึงความหนืดและการสูญเสียพลังงาน ซึ่งแบบเบื้องต้นของเครื่องไมโครเวฟที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่สารตั้งต้นมีการไหลควรมีรัศมีท่อ 2 มิลลิเมตร ความยาวท่อที่อยู่ภายในเตาไมโครเวฟ 71.6 เซนติเมตร และความดันขาออกของปั๋ม1.014 x 105 Pa โดยการออกแบบที่ได้จากการคำนวณนี้สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเป็นเครื่องไมโครเวฟสำหรับใช้ในการทดลองจริงต่อไป