ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การประเมินประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
Library Call : 512046  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน (Transesterification) ของน้ำมันคาโนลาโดยใช้ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา อัตราส่วนของน้ำมันพืชต่อเมทิลแอลกอฮอล์ และอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ที่ศึกษา ได้แก่ สตอนเทียมออกไซด์และ 1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) ซึ่งเป็นด่างอินทรีย์ที่มีศักยภาพสำหรับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ตัวเร่งปฏิกิริยาอ้างอิงที่ใช้ในการทดลองคือ โซเดียมเมทธอกไซด์ จากการทดสอบพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันคาโนลาที่อัตราเร็วในการผสมคงที่ 800 รอบต่อวินาที ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว กับตัวเร่งปฏิกิริยาที่กล่าวถึงข้างต้น โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดโซเดียมเมทธอกไซด์หรือใช้ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 0.59 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนของน้ำมันพืชกับเมทิลแอลกอฮอล์เป็น 6 ต่อ 1 และที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดยให้ผลได้ของไบโอดีเซลมากกว่าร้อยละ 90 หลังจากใช้เวลาในการทำปฏิกิริยานาน 20 นาที สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด TBD สภาวะที่เหมาะสมคือใช้ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 2.29 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนของน้ำมันพืชกับเมทิลแอลกอฮอล์เป็น 3.5 ต่อ 1 และที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยให้ผลได้ของไบโอดีเซลมากกว่าร้อยละ 90 หลังจากใช้เวลาในการทำปฏิกิริยานาน 20 นาที ในขณะที่ผลได้ของไบโอดีเซลจะสูงสุดมากกว่าร้อยละ 94 เมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดสตอนเทียมออกไซด์ในปริมาณร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนของน้ำมันพืชกับเมทิลแอลกอฮอล์เป็น 6 ต่อ 1 และที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส หลังจากใช้เวลาในการทำปฏิกิริยานานเพียง 10 นาที นอกจากนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของการผสมตัวเร่งปฏิกิริยากับเปลือกไข่และเปลือกกุ้งมังกรโดยพบว่า การผสมตัวเร่งปฏิกิริยากับเปลือกไข่และเปลือกกุ้งมังกรช่วยเพิ่มผลได้ของไบโอดีเซล