ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากหญ้าโดย Saccharomyces cerevisiae และ Pichia stipitis
Library Call : วพ.2551 / 6416  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : หญ้าจำนวน 18 ชนิดที่เก็บมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ราชบุรี และเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หญ้าอาหารสัตว์ 8 ชนิด (ใบเนเปียร์ใบเนเปียร์แคระ ใบเนเปียร์ยักษ์ ใบบาน่า กินนีสีม่วง รูซี่ แพงโกล่า และอะตราตัม) และหญ้าแฝก 10 กลุ่มพันธุ์ ผกำแพงเพชร 2 สงขลา 3 สุราษฎร์ธานี ศรีลังกา ร้อยเอ็ด เลย นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และกำแพงเพชร 1 ) หญ้าทั้งหมดมีปริมาณความชื้นโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 51.31-77.80 เปอร์เซ็นต์ และประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 31.85-38.51, 31.13-42.61 และ 3.10-5.64 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับในการศึกษาความสามารถในการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ของหญ้าชนิดต่างๆเพื่อคัดเลือกหญ้าที่มีความเหมาะสมไปใช้ในการหมัก จะนำหญ้าไปปรับสภาพด้วยอัลคาไลน์เพอร์ออกไซด์ ตามด้วยการย่อยสลายด้วยเซลลูโลสและไซแลเนสที่ผลิตได้จากเชื้อรา Trichodermareeseiผลที่ได้พบว่า หญ้าแต่ละชนิดมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการย่อยสลายค่อนข้างใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงนำผลผลิตน้ำหนักแห้ง (กิโลกรัม/ไร่/ปี) ของหญ้าทั้ง 18 ชนิด มาคำนวณร่วมด้วย จากการคัดเลือกจึงได้หญ้า 11 ชนิด (หญ้าอาหารสัตว์ทั้ง 8 ชนิด และหญ้าแฝก 3 กลุ่มพันธุ์ คือศรีลังกา ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี) ที่มีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์เกิน 630 กิโลกรัม/ไร่/ปี ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการย่อยสลายแลหมักร่วมกันแบบต่อเนื่อง (SSCF) โดยใช้เซลลูโลสและไซแลเนสในการย่อยสลาย และใช้ Saccharomyces cerevisiaeและ Pichia stipites ที่มีอายุ 9 และ 10 ชั่วโมง ตามลำดับ ในการหมักร่วมกัน ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ผลที่ได้พบว่า หญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์ศรีลังกามีปริมาณเอทานอลสูงที่สุด คือ 1.14 กรัม/ลิตร หรือ 0.14 กรัม/กรัม ของวัตถุดิบ คิดเป็น 32.72 เปอร์เซ็นต์ของเอทานอลที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎี เมื่อคำนวณร่วมกับผลผลิตน้ำหนักแห้ง หญ้าแฝกกลุ่มพันธุ์ศรีลังกาจะมีปริมาณเอทานอลเป็น 184.27 ลิตร/ไร่/ปี ในขณะที่ใบหญ้าเนเปียร์แคระจะมีปริมาณเอทานอลสูงที่สุดเป็น 435.29 ลิตร/ไร่/ปี (0.98 กรัม/ลิตร หรือ0.12 กรัม/กรัม ของวัตถุดิบ คิดเป็น 30.60 เปอร์เซ็นต์ของเอทานอลที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับค่าทฤษฏี)