ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกระจายตัวเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม ของแหล่งน้ำมันฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Library Call : PJ.2551 / 4467 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : พื้นที่ที่ทำการศึกษาได้แก่ แหล่งน้ำมันโปร่งทรายคำ ครอบคลุมพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแอ่งฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่และหาความสัมพันธ์ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมในแหล่งน้ำมันโปร่งทรายคำ โยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป้นเครื่องมือในการจัดทำแผนที่แสดงการกระจายตัวเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ผลจากการศึกษาพบว่า ชั้นทรายซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันโปร่งทรายคำนั้น อยู่ในหมวดหินแม่สอดที่ระดับความลึกตั้งแต่ 922 ถึง 2,722 ฟุต เทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีชั้นทรายน้ำมันหลักๆ อยู่ 7 ชั้น ซึ่งสะสมตัวที่ระดับความลึกตั้งแต่ 2,222 ฟุตลงไป ชั้นทรายแต่ละชั้น มีความหนาแตกต่างกัน โดยมีความหนารวมของชั้นทรายน้ำมันประมาณ 200 ฟุต ซึ่งการแผ่กระจ่ายของความหนาจะเพิ่มขึ้นไปทางทิศตะวันออก และจากการเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหินระหว่างหลุมทั้ง 5 หลุม ในแหล่งน้ำมันโปร่งทรายคำพบว่าชั้นทรายบางชั้นมีความต่อเนื่อง แต่บางชั้นก็ตีบหายไป โดยจากการศึกษาปริมาณผลผลิตที่ได้ของแต่ละหลุมร่วมด้วย แสดงการลดลงของปริมาณผลผลิตต่อเนื่องในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน แสดงให้เห็นว่าชั้นทรายน้ำมันนั้นไม่ได้แผ่กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง จากรูปร่างของลักษณะของชั้นทรายดังแสดงในแผนที่ที่ผ่านมา แสดงถึงลักษณะการสะสมตัวของตะกอนที่เป็นตะกอนทางน้ำ และมีระยะเวลาการสะสมตัวมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ได้ความหนาของชั้นทรายแต่ละชั้นแตกต่างกัน อีกทั้งการกวักแกว่งของทางน้ำ และแม่น้ำมีการเปลี่ยนเส้นทางการไหล ทำให้การสะสมตัวของตะกอนทรายพบไม่สม่ำเสมอ และไม่ต่อเนื่อง