ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : แอกทิวิตีของไดแอสเทสและความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำผึ้งของผึ้งหลวง Apis dorsata ที่อายุการเก็บต่างๆ
Library Call : PJ.2551 / 4901
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : น้ำผึ้งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยสารอาหาร และเอนไซม์ชนิดต่างๆ โดยเอนไซม์สำคัญที่พบในน้ำผึ้ง ได้แก่ ไดแอสเทส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส โดยแอกทิวิตีของไดแอสเทสนั้นขึ้นกับระยะเวลาในการเก็บรักษา และอุณหภูมิ น้ำผึ้งนอกจากใช้เป็นอาหารแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเนื่องจากน้ำผึ้งมีความชื้นน้อย มีแรงดูดซึมสูงจึงดูดซึมน้ำจากจุลินทรีย์ต่างๆ ออกมา ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ ไม่สามารถเติบโตได้ จากคุณสมบัติข้างต้นจึงนำมาสู่โครงการวิจัยนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแอกทิวิตีขอนเอนไซม์ไดแอสเทสกัยน้ำผึ้งที่อายุการเก็บต่างๆ ในส่วนของความสัมพันธ์แรก ตรวจสอบน้ำผึ้งที่อายุการเก็บ 0, 6 และ 12 เดือนโดยใช้สารละลายไอโอดีน ต่อจากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 620 นาโนเมตร พบว่าน้ำผึ้งที่มีการเก็บ 0 เดือน มีค่า Diastase number (DN) = 2.82 ซึ่งมากกว่าน้ำผึ้งที่มีอายุการเก็บที่ 6 เดือน (DN = 2.75)และ 12 เดือน (DN=2.65)ตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาปริมาณโปรตีนทั้งหมดและรูปแบบของโปรตีนหลักที่อยู่ในน้ำผึ้งโดยวิธี Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS PAGE) ผลการทดลองพบว่าน้ำผึ้งที่กักเก็บ 12 เดือนมีปริมาณโปรตีนทั้งหมดสูงสุดที่ 6.04 ?g/ml แต่สังเกตเห็นแถบของโปรตีนหลักที่มีขนาด 100 และ 225 kDaที่ชัดเจนที่สุดในน้ำผึ้งที่มีอายุการเก็บที่ 12 เดือน จากนั้นนำน้ำผึ้งที่อายุการเก็บ 0, 6 และ 12 เดือน มาวัดความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดย Agar well diffusion method เตรียมน้ำผึ้งที่อายุการเก็บต่างๆ ที่ความเข้มข้น 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ เลือกใช้ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli เป็นตัวแทนแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ตามลำดับจากผลการทดลองพบว่าน้ำผึ้งสามารถยับยั้งการเติบโตของ S. aureusได้ดีกว่า E. coli โดยน้ำผึ้งที่มีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ในทุกอายุการเก็บรักษา สามารถยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้ดีที่สุด ทั้งนี้ความสามารถในการยับยั้งดังกล่าวที่ดีที่สุด คือ น้ำผึ้งที่อายุการเก็บ12 เดือน รองลงมาคือ 6 เดือน และ 0 เดือนตามลำดับ จากโครงการวิจัยนี้สรุปได้ว่าระดับแอกทิวิตีของไดแอสเทสสามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้อายุของน้ำผึ้งของผึ้งหลวงได้และยังพบว่าน้ำผึ้งจากน้ำผึ้งหลวงสามารถยับยั้งการเติบโตของ S. aureus ได้ดีกว่า E. coli และน้ำผึ้งที่อายุการเก็บมากมีความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้ดีกว่าน้ำผึ้งที่อายุการเก็บน้อย