ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน
Library Call : 550541  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติของน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติกและแนวการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน โดยการนำมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนมาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้น้ำมันมีคุณภาพเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เป็นน้ำมันให้แก่ชุมชนและเกษตรกร โดยนำตัวอย่างน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกมาวิเคราะห์คุณภาพ และทำการปรับปรุงคุณภาพเมื่อพบว่ามีค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากผลการทดสอบพบว่าค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย ค่าความหนืด จำนวนซีเทน ปริมาณเถ้าซัลเฟต ปริมาณน้ำและตะกอน ค่าการกัดกร่อนแผ่นทองแดง และค่าความเป็นกรด ส่วนค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย จุดวาบไฟ ค่าความหนาแน่น และปริมาณกำมะถัน โดยพบว่ามีค่าจุดวาบไฟ เท่ากับ 98.5 ?C ต่ำกว่าข้อกำหนด ที่กำหนดให้ไม่ต่ำกว่า 120 ?C ค่าความหนาแน่น เท่ากับ 812.9 kg/m3 ต่ำกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 860 และไม่สูงกว่า 900 kg/m3 และปริมาณกำมะถัน เท่ากับ 0.08 %wt สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ว่าไม่สูงกว่า 0.0015%wt จึงทำการปรับปรุงค่าความหนาแน่นและจุดวาบไฟด้วยวิธีแยกน้ำมันเบาออกด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนที่อุณหภูมิ 170 ?C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าจุดวาบไฟเพิ่มขึ้นจาก 98.5 เป็น 140 ?C ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ค่าความหนาแน่น แม้จะเพิ่มขึ้นจาก 812.9 เป็น 818.4 kg/m3 แต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจมีสาเหตุจากสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันไบโอดีเซลที่แตกต่างจากน้ำมันดีเซลจากขยะพลาสติก การปรับปรุงค่าความหนาแน่นในขั้นปลายจึงกระทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรปรับปรุงในขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสม ส่วนการกำจัดกำมะถันแบ่งเป็น 2 ชุดทดลอง คือ ชุดที่ 1 ใช้ถ่านไม้ และชุดที่ 2 ใช้ถ่านกัมมันต์ เป็นตัวดูดซับ ที่อัตราส่วนของน้ำมันต่อตัวดูดซับเป็น 10 : 3 โดยน้ำหนัก ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าถ่านทั้ง 2 นี้ มีประสิทธิภาพในการดูดซับกำมะถันในน้ำมันได้ 100% แม้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าความหนาแน่นจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่จากการวิเคราะห์พบว่าน้ำมันจากขยะพลาสติกนั้นมีศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ได้แก่ เครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องจักรกลที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล หรือ เครื่องยนต์ดีเซลชนิดที่มีรอบต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับ รถกระบะ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ เรือประมง รถขุดและเก็บขนขยะ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในเทศบาลได้ และยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล จึงเหมาะที่จะใช้เป็นพลังงานทางเลือก และจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งของประเทศไทยในการก้าวสู่การใช้พลังงานจากขยะที่ยั่งยืน