ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของอนุภาคไคโตซานที่มีหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียม
Library Call : วพ.2551 / 6336
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้สนใจที่จะพัฒนาสารตัวเติมอินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากอนุภาคไคโตซานที่มีหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียม ซึ่งน่าจะสามารถประยุกต์ในอุตสาหกรรม จากอนุภาคไคโตซานที่มีหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียม ซึ่งน่าจะสามารถปนะยุกตุ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทางชีวการแพทย์ สุขภาพ และสิ่งทอ อนุภาคไคโตซานที่มีหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมถูกเตรียมโดย 2 วิธี วิธีแรกเป็นการเตรียมอนุภาคไคโตซานด้วยการเชื่อมขวางทางไอออนิกตามด้วยการดัดแปลงพื้นผิวของอนุภาคด้วยควอเทอร์ไนเซชันแบบวิวิธพันธ์ผ่านเอ็น-รีดักทีฟอัลคิเลชันกับอัลดีไฮด์ตามด้วยอัลคิลเลชันด้วยอัลคิลไอโอไดด์หรือเมทิลเลชันโดยตรงกับเมทิลไอโอไดด์ วิธีที่สองเป็นการสังเคราะห์ เอ็น,เอ็น,เอ็น-ไทรเมทิลไคโตรซานด้วยควอเทอร์ไนเซชันแบบเอกพันธ์โดยใช้เมทิลไอโอไดด์ตามด้วยการเตรียมเป็นอนุภาค จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอฟที-ไออาร์ โปรตอนเอ็มเอ็มอาร์ พีซีเอส และทีอีเอ็มช่วยยืนยันการเกิดอนุภาคควอเทอร์ไนซ์ไคโตซานที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน มีลักษณะเป็นทรงกลม และมีประจุเป็นบวก จากการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียด้วยการวัดความขุ่นและการนับจำนวนแบคทีเรียที่ยังคงมีชีวิต พบว่าอนุภาคควอเทอร์ไนซ์ไคโตซานทุกชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งS.aureurซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่เหนือกว่าอนุภาไคโตซานในสภาวะที่มีพีเอชเป็นกลาง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการเชื่อมด้วยพันธะไอออนิกระหว่างประจุบวกบนอนุภาคและประจุลบของกรดไทโชอิกบนผนังด้านนอกของS.aureur ในขณะที่มีเพียงอนุภาคควอเทอร์ไนซ์ไคโตซานบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความหนาแน่นประจุสูงและมีหมู่แทนที่อัลคิลขนาดใหญ่ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของ E.coliซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบที่ผนังด้านนอกมีไลโปพอลิแซคคาไรด์ และนอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งขึ้นกับปริมาณของอนุภาคซึ่งประเมินค่าเชิงปริมาณได้จากความเข้มข้นต่ำที่สุดที่ทำให้เกิดการยับยั้ง