ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังคนของพรอพอลิสไทย
Library Call : PJ.2551 / 4899
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพรอพอลิสไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อให้เกิดโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังคน โดยใช้พรอพอลิสจากรังของผึงพันธุ์ที่จังหวัดลพบุรี ทดสอบกับเชื้อรา 4 ชนิด คือTrichophytonrubrum, Trichophytonmentagrophytes, MicrosporumcanisและMicrosporumgypseumโดยนำสารสกัดพรอพอลิสไปละลายในตัวทำละลาย 1% Dimethyl sulfoxide(DMSO) และผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อให้ได้ความเข้มข้นจากสารสกัดที่ 2, 16, และ 64 mg/ml โดยใช้ 1% DMSO เป็นชุดควบคุม นำไปบ่มในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นวัดเส้นผ่าศุนย์กลางของเชื้อราที่ความเข้มข้นต่างๆ เทียบกับชุดความคุมเพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา พบว่า เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อราของสารสกัดพรอพอลิสต่อเชื้อ M. gypseum, M. canisและ T.rubrumมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งแปรผันตามความเข้มข้นที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งที่ความเข้มข้น 64 mg/ml มีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราดังกล่าว ที่ 95.36% ,98.56% และ 89.36% ตามลำดับ ส่วนในเชื้อ T.mentagrophytesมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา15.03%