ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อ Streptomyces สายพันธุ์ที่ได้รับการตรวจพบยีนในกระบวนการชีวสังเคราะห์สารโพลีคีไทด์
Library Call : PJ.2551 / 4526
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขปัจจุบัน โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งการดื้อยาของเชื้อส่งผลให้ประชากรเกิดความเจ็บป่วยและการตายเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการค้นหายาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคที่ดื้อยา เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะที่ไม่สามารถรักษาโรคได้จึงมีความสำคัญอย่างมาก Steptomyces เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่มีรูปร่างเป็นเส้นใยและอาศัยอยู่ในดิน ซึ่งยาปฏิชีวนะที่ใช้อยู่ปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากแบคทีเรียในกลุ่มนี้ การศึกษาครั้งนี้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารชีวภาพซึ่งผลิตจาก Steptomyces สายพันธุ์ A4a3 AK5b20 และ Nov5 พบว่าสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ Pseudomonas aeruginosa แต่ Steptomyces สายพันธุ์ Z2b20 สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ Pseudomonas aeruginosa และ Steptomyces aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากที่สุด