ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงสมบัติการไหล ที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันดอกทานตะวัน
Library Call : PJ.2555 / 6366 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้น้ำมันจากดอกทานตะวันในการสังเคราะห์สารลดจุดเริ่มไหล (PPDs) เพราะเป็นน้ำมันที่มีความไม่อิ่มตัวสูง โดยจุดมุ่งหมาย คือ การปรับปรุงการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม โดยใช้สารลดจุดเริ่มไหล 3 ชนิด คือ เมทิลเอสเทอร์, ไอโซโพรพิลเอสเทอร์ และเบนซิลเอสเทอร์ ถูกสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน และโครงสร้างของสารเหล่านี้จะถูกตรวจสอบโดยเทคนิค 1H-NMR จากนั้นปรับปรุงไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยการเติมสารลดจุดเริ่มไหลที่สังเคราะห์ขึ้น ด้วยความเข้มข้น 1% , 10% และ 30% พบว่าจุดหมอก และจุดเริ่มไหลของไบโอดีเซลมีค่าลดลง โดยเมื่อเติมเมทิลเอสเทอร์ ที่ 30% ทำให้จุดหมอกลดลงเป็น 13.9?C และจุดเริ่มไหลลดลงเป็น 12.8?C ในขณะที่เมื่อเติมเบนซิลเอสเทอร์ จุดหมอกลดลงเป็น 14.6?C จุดเริ่มไหลลดลงเป็น 13.1?C และเมื่อเติมไอโซโพรพิลเอส-เทอร์ 30% สามารถลดจุดหมอกและจุดเริ่มไหลได้ดีที่สุด เนื่องจากโครงสร้างประกอบด้วยสายโซ่กิ่ง ซึ่งอาจแสดงผลของความเกะกะมากกว่าสารลดจุดเริ่มไหลตัวอื่น ซึ่งสามารถลดจุดหมอกเป็น 12.9?C และจุดเริ่มไหลลดลงเป็น 11.5?C ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ใช้สารลดจุดเริ่มไหลเป็นไอโซโพรพิลลอเรทที่ 50% สามารถลดจุดหมอกเป็น 9.70 ?C และจุดเริ่มไหลลดลงเป็น 9.0?C