ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซล จากเมล็ดกระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.
Library Call : วพ.2553 / 6185 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากเมล็ดกระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn. (IM) โดยใช้สารลดจุดไหลเท (PPDs) สังเคราะห์ 4 ชนิด ซึ่งคือ เมทิลลอเรท (ML) เมทิลสเตียเรท (MS) ไอโซโพรพิลลอเรท (IPL) และไอโซ- โพรพิลสเตียเรท (IPS) และสารเติมแต่งเชิงพาณิชย์ 5 ชนิด ซึ่งคือ CD017, Zenith, Flozol 2251D, Flozol 112 และเคโรซีน ในกลุ่มของสารเติมแต่งเหล่านี้ IPL ให้ผลดีที่สุดในการปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของไบโอดีเซลจากน้ำมันกระบก (IMME) ซึ่งที่ 500,000 ppm ของ IPL จุดขุ่น (CP) และจุดไหลเท (PP) ของ IMME ลดลง 8.70?1.0 องศาเซลเซียสและ 9.0?1.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ นอกจากนี้ประเภทของสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนยังส่งผลต่อสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำ ที่ความเข้มข้นเดียวกันของ IPL กับ ML พบว่า แอลกอฮอล์สายโซ่กิ่งให้ผลที่ดีที่สุดต่อการปรับปรุงสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำ โดยลดจุดขุ่นและจุดไหลเทของ IMME ได้ 1.55?1.0 องศาเซลเซียส (17.82 เปอร์เซ็นต์) และ 4.0?1.0 องศาเซลเซียส (44.44 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ ในทางตรงข้ามสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำของ IMME ไม่สามารถปรับปรุงโดยใช้ MS และ IPS เนื่องจาก MS และ IPS มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า IMME สำหรับสารเติมแต่งเชิงพาณิชย์ เคโรซีนให้ผลดีที่สุดในการลด CP และ PP ของ IMME